Indeks 
Protokol
PDF 259kWORD 78k
Torsdag den 5. oktober 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Fængselssystemer og -forhold (forhandling)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
3.1.Situationen for personer med albinisme i Malawi og andre afrikanske lande
  
3.2.Sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena
  
3.3.Situationen i Maldiverne
 4.Afstemningstid
  
4.1.Situationen for personer med albinisme i Malawi og andre afrikanske lande (afstemning)
  
4.2.Sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena (afstemning)
  
4.3.Situationen i Maldiverne (afstemning)
  
4.4.Forstærket samarbejde: en europæisk anklagemyndighed *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.5.Fængselssystemer og -forhold (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 10.En europæisk handlingsplan for social økonomi (forhandling)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Andragender
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Fængselssystemer og -forhold (forhandling)

Betænkning om fængselssystemer og -forhold [2015/2062(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Barbara Matera (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Caterina Chinnici for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Bendt Bendtsen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza og Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai og Tibor Szanyi.

Talere: Rachida Dati, Věra Jourová og Joëlle Bergeron.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 5.10.2017.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 4.10.2017).


3.1. Situationen for personer med albinisme i Malawi og andre afrikanske lande

Forslag til beslutning B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao og Mario Borghezio forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, og Jiří Pospíšil.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Krzysztof Hetman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot og Stanislav Polčák.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 5.10.2017.


3.2. Sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena

Forslag til beslutning B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler og Anna Elżbieta Fotyga forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică og Csaba Sógor

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 5.10.2017.


3.3. Situationen i Maldiverne

Forslag til beslutning B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post og Jean Lambert forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Wajid Khan for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, og Jonathan Arnott.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen), for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 5.10.2017.


FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Situationen for personer med albinisme i Malawi og andre afrikanske lande (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 og B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0543/2017

(erstatter B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 og B8-0554/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset og Jozo Radoš for ALDE-Gruppen;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon og Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea og Laura Ferrara for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Forslag til beslutning B8-0546/2017 og B8-0562/2017 bortfaldt).


4.2. Sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 og B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0545/2017

(erstatter B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 og B8-0559/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Tibor Szanyi for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská og Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset og Jozo Radoš for ALDE-Gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé og Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Situationen i Maldiverne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 og B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0549/2017

(erstatter B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 og B8-0561/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés og Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post og Wajid Khan for S&D-Gruppen;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski og Branislav Škripek for ECR-Gruppen;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset og Jozo Radoš for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé og Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini og Laura Agea for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0383)

Indlæg

Charles Tannock havde stillet mundtlige ændringsforslag til hhv. punkt 15 og betragtning C. De mundtlige ændringsforslag godtoges.


4.4. Forstærket samarbejde: en europæisk anklagemyndighed *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets forordning.


4.5. Fængselssystemer og -forhold (afstemning)

Betænkning om fængselssystemer og -forhold [2015/2062(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch og Marek Jurek

Betænkning: Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek og Juan Fernando López Aguilar.


6. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.45.)


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA (10537/1/2017 C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) – (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

henvist til kor. udv. LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 6. oktober 2017.


10. En europæisk handlingsplan for social økonomi (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000070/2017) af Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena til Kommissionen: En europæisk handlingsplan for social økonomi (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš og Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Andrejs Mamikins.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Italien – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (omarbejdning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den belgiske kandidat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den italienske kandidat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den finske kandidat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den spanske kandidat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den danske kandidat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten –den portugisiske kandidat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den bulgarske kandidat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

INTA

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om de fejlslagne politikker vedrørende vindenergi (B8-0489/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Sophie Montel. Forslag til beslutning om den manglende gennemsigtighed i Kommissionens rejseudgifter (B8-0490/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om indberetning og forebyggelse af ulovlig handel med mindreårige fodboldspillere (B8-0491/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om finansiering af projekter til fordel for udlændinge og migranter (B8-0492/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om fremme af ikkeaflivningspraksisser i internater over for sunde dyr (B8-0494/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om patientrettigheder i forbindelse med vaccination (B8-0500/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om den nye europæiske projektgruppe til bekæmpelse af falske nyheder (B8-0501/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelsen af titlen "Årets europæiske region for bæredygtig turisme" (B8-0504/2017)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om jord (B8-0505/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Lorenzo Fontana og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om fremme af fødselstallet i Europa (B8-0532/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til personer med handicap i Europa (B8-0533/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL


12. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på den nedenfor angivne dato, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 27. september 2017

(*) Navn fortroligt

Jens Genzer (nr. 0743/2017); (*) (nr. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (nr. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (nr. 0746/2017); (*) (nr. 0747/2017); (*) (nr. 0748/2017); (*) (nr. 0749/2017); (*) (nr. 0750/2017); (*) (nr. 0751/2017); (*) (nr. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (nr. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (nr. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nr. 0755/2017); (*) (nr. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 0757/2017); Manuela Rattin (nr. 0758/2017); (*) (nr. 0759/2017); Mousa Miah (nr. 0760/2017); (*) (nr. 0761/2017); (*) (nr. 0762/2017); (*) (nr. 0763/2017); Sergey Neprimerov (nr. 0764/2017); (*) (nr. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 underskrifter) (nr. 0766/2017); (*) (nr. 0767/2017); (*) (nr. 0768/2017); (*) (nr. 0769/2017); Carlos Bolacha (nr. 0770/2017); Beth Granter (nr. 0771/2017); Rickard Jonsson (nr. 0772/2017); Daniela Preda (nr. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr. 0774/2017); Jānis Kuzins (nr. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (nr. 0777/2017); Letizia Spaventa (nr. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (nr. 0779/2017); Michele Chimienti (nr. 0780/2017); (*) (nr. 0781/2017); Rui Martins (nr. 0782/2017); (*) (nr. 0783/2017); (*) (nr. 0784/2017); Ignacio Onís (nr. 0785/2017); (*) (nr. 0786/2017); Rui Martins (nr. 0787/2017); (*) (nr. 0788/2017); Franjo Egri (nr. 0789/2017); Thorkild Hansen (nr. 0790/2017); (*) (nr. 0791/2017); (*) (nr. 0792/2017); Manfred Häßner (nr. 0793/2017); (*) (nr. 0794/2017); (*) (nr. 0795/2017); (*) (nr. 0796/2017); (*) (nr. 0797/2017); (*) (nr. 0798/2017); (*) (nr. 0799/2017); (*) (nr. 0800/2017); (*) (nr. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (nr. 0802/2017); Georgios Mylonas (nr. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0804/2017); (*) (nr. 0805/2017); Ireneu Vicente (nr. 0806/2017); (*) (nr. 0807/2017); (*) (nr. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (nr. 0809/2017); (*) (nr. 0810/2017); Giovanni Cortese (nr. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0812/2017); Attilio Agazzi (nr. 0813/2017); (*) (nr. 0814/2017); Flavio Miccono (nr. 0815/2017); Flavio Miccono (nr. 0816/2017); (*) (nr. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (nr. 0818/2017); (*) (nr. 0819/2017); (*) (nr. 0820/2017); (*) (nr. 0821/2017); Tommaso Cossovich (nr. 0823/2017); (*) (nr. 0824/2017); Monika Łagodzińska (nr. 0825/2017); Andrea Carola (nr. 0826/2017); Winfried Scheidges (nr. 0827/2017); (*) (nr. 0828/2017); (*) (nr. 0829/2017); (*) (nr. 0830/2017); (*) (nr. 0831/2017); (*) (nr. 0832/2017); (*) (nr. 0833/2017); (*) (nr. 0834/2017); (*) (nr. 0835/2017); (*) (nr. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (nr. 0837/2017); Violeta Gospodinova (nr. 0838/2017); Remo Pulcini (nr. 0839/2017); Olga Fernández (nr. 0840/2017); Séverine Breit (nr. 0841/2017); Jerzy Wawro (nr. 0842/2017); (*) (nr. 0843/2017); (*) (nr. 0844/2017); (*) (nr. 0845/2017); (*) (nr. 0846/2017); (*) (nr. 0847/2017); (*) (nr. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (nr. 0849/2017); Florin Munteanu (nr. 0850/2017); Pilar Villarino (nr. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nr. 0853/2017); (*) (nr. 0854/2017); (*) (nr. 0855/2017); (*) (nr. 0856/2017); Carlos Silva (nr. 0857/2017); Ana Losada (nr. 0858/2017); (*) (nr. 0859/2017); (*) (nr. 0860/2017); (*) (nr. 0861/2017); Kieran Dunne (nr. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (nr. 0863/2017); (*) (nr. 0864/2017); (*) (nr. 0865/2017); (*) (nr. 0866/2017); (*) (nr. 0867/2017); (*) (nr. 0868/2017); (*) (nr. 0869/2017); Teresaa Byrne (nr. 0870/2017); (*) (nr. 0871/2017); (*) (nr. 0872/2017); (*) (nr. 0873/2017); John Newton (nr. 0874/2017); (*) (nr. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (nr. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (nr. 0877/2017); Caterina Pavone (nr. 0878/2017); Slavomír Eliáš (nr. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr. 0880/2017); (*) (nr. 0881/2017).

Andragende nr. 0822/2017 var blevet fjernet fra registret som følge af, at andrageren havde trukket det tilbage, efter at det var blevet registreret.


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28. september 2017)

INTA

- Screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer (2017/2205(INL))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28. september 2017)

AFET

- Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden, herunder land grabbing (2017/2206(INI))

IMCO

- Undersøgelse af ehandelssektoren (2017/2207(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI

- Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (2017/2211(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE)

- Tilbagestående regioner i EU (2017/2208(INI))
(rådg.udv.: PECH, AGRI)

LIBE

- Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (2017/2209(INI))
(rådg.udv.: JURI, CULT)

FEMM

- Ligestilling inden for mediesektoren i EU (2017/2210(INI))
(rådg.udv.: EMPL, JURI)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

- Statistik over jernbanetransport (omarbejdning) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
henvist til kor. udv. TRAN
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 104)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

ITRE
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. september 2017)
- Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(rådg.udv.: IMCO, AFET (forretningsordenens artikel 54), BUDG (forretningsordenens artikel 54))

CULT
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28. september 2017)
- Det europæiske solidaritetskorps (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(rådg.udv.: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (forretningsordenens artikel 54), EMPL (forretningsordenens artikel 54))

LIBE
(
Efter Formandskonferencens afgørelse af 28. september 2017)
- Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (2017/2209(INI))
(rådg.udv.: JURI, CULT (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28. september 2017)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Hong Kong, 20 år efter overdragelsen (2017/2204(INI))

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (2017/2203(INI))

Ændring af en titel
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28. september 2017)

JURI
- Ny titel på initiativbetænkning (INI 2017/2010): Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet


14. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 23.-26. oktober 2017.


16. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.37.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik