Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 276kWORD 85k
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες
  3.2.Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena
  3.3.Κατάσταση στις Μαλδίβες
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες (ψηφοφορία)
  4.2.Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena (ψηφοφορία)
  4.3.Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
  4.4.Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Επανάληψη της συνόδου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 10.Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία (συζήτηση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αναφορές
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές [2015/2062(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Η Joëlle Bergeron παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Bendt Bendtsen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Ελευθέριος Συναδινός, Nicola Caputo, Krisztina Morvai και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Rachida Dati, Věra Jourová και Joëlle Bergeron.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2017.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017)


3.1. Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Οι Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao και Mario Borghezio παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jiří Pospíšil.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2017.


3.2. Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Οι Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler και Anna Elżbieta Fotyga παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică και Csaba Sógor

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2017.


3.3. Κατάσταση στις Μαλδίβες

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Οι Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post και Jean Lambert παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2017.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


4.1. Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 και B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0543/2017

(αντικαθιστά τις B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 και B8-0554/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0546/2017 και B8-0562/2017 καταπίπτουν.)


4.2. Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 και B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0545/2017

(αντικαθιστά τις B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 και B8-0559/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská και Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 και B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0549/2017

(αντικαθιστά τις B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 και B8-0561/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post και Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0383)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Tannock παρουσιάζει προφορικές τροπολογίες επί της παραγράφου 15 και της αιτιολογικής σκέψης Γ. Οι τροπολογίες κρατούνται.


4.4. Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2017)0384)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.


4.5. Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές [2015/2062(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch και Marek Jurek

Έκθεση Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek και Juan Fernando López Aguilar.


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 6 Οκτωβρίου 2017.


10. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000070/2017) που κατέθεσαν οι Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, προς την Επιτροπή: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Ο Jens Nilsson αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš και Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Ιταλίας– EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

INTA

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών στον τομέα της αιολικής ενέργειας (B8-0489/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Sophie Montel. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα έξοδα μετακινήσεων της Επιτροπής (B8-0490/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταγγελία και την πρόληψη της παράνομης διακίνησης «νεαρών παικτών» (B8-0491/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων στήριξης αλλοδαπών και μεταναστών (B8-0492/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση καταφυγίων που δεν εφαρμόζουν πρακτικές θανάτωσης υγιών ζώων (B8-0494/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών ως προς τον εμβολιασμό (B8-0500/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ειδική ομάδα κατά των ψευδών ειδήσεων (B8-0501/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση μιας «Eυρωπαϊκής περιφέρειας αειφόρου τουρισμού του έτους» (B8-0504/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το έδαφος (B8-0505/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη (B8-0532/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη (B8-0533/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL


12. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

Jens Genzer (αριθ.° 0743/2017)· (*) (αριθ.° 0744/2017)· Enobong Akpan Etuk (αριθ.° 0745/2017)· Giedrius Šarkanas (αριθ.° 0746/2017)· (*) (αριθ.° 0747/2017)· (*) (αριθ.° 0748/2017)· (*) (αριθ.° 0749/2017)· (*) (αριθ.° 0750/2017)· (*) (αριθ.° 0751/2017)· (*) (αριθ.° 0752/2017)· Mateo José Garrido Sanahuja (αριθ.° 0753/2017)· Vicente Portes Alemany (αριθ.° 0754/2017)· Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (αριθ.° 0755/2017)· (*) (αριθ.° 0756/2017)· Pierpaolo Volpe (αριθ.° 0757/2017)· Manuela Rattin (αριθ.° 0758/2017)· (*) (αριθ.° 0759/2017)· Mousa Miah (αριθ.° 0760/2017)· (*) (αριθ.° 0761/2017)· (*) (αριθ.° 0762/2017)· (*) (αριθ.° 0763/2017)· Sergey Neprimerov (αριθ.° 0764/2017)· (*) (αριθ.° 0765/2017)· Aleksandra Wróbel (5 signatures) (αριθ.° 0766/2017)· (*) (αριθ.° 0767/2017)· (*) (αριθ.° 0768/2017)· (*) (αριθ.° 0769/2017)· Carlos Bolacha (αριθ.° 0770/2017)· Beth Granter (αριθ.° 0771/2017)· Rickard Jonsson (αριθ.° 0772/2017)· Daniela Preda (αριθ.° 0773/2017)· Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (αριθ.° 0774/2017)· Jānis Kuzins (αριθ.° 0775/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ.° 0776/2017)· Ana Martina Varela Velo (αριθ.° 0777/2017)· Letizia Spaventa (αριθ.° 0778/2017)· Pasqualino Ludovico (αριθ.° 0779/2017)· Michele Chimienti (αριθ.° 0780/2017)· (*) (αριθ.° 0781/2017)· Rui Martins (αριθ.° 0782/2017)· (*) (αριθ.° 0783/2017)· (*) (αριθ.° 0784/2017)· Ignacio Onís (αριθ.° 0785/2017)· (*) (αριθ.° 0786/2017)· Rui Martins (αριθ.° 0787/2017)· (*) (αριθ.° 0788/2017)· Franjo Egri (αριθ.° 0789/2017)· Thorkild Hansen (αριθ.° 0790/2017)· (*) (αριθ.° 0791/2017)· (*) (αριθ.° 0792/2017)· Manfred Häßner (αριθ.° 0793/2017)· (*) (αριθ.° 0794/2017)· (*) (αριθ.° 0795/2017)· (*) (αριθ.° 0796/2017)· (*) (αριθ.° 0797/2017)· (*) (αριθ.° 0798/2017)· (*) (αριθ.° 0799/2017)· (*) (αριθ.° 0800/2017)· (*) (αριθ.° 0801/2017)· Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικό Kτηνοτροφικό Kόμμα Ελλάδας) (αριθ.° 0802/2017)· Georgios Mylonas (αριθ.° 0803/2017)· María Ángeles García Cortés (αριθ.° 0804/2017)· (*) (αριθ.° 0805/2017)· Ireneu Vicente (αριθ.° 0806/2017)· (*) (αριθ.° 0807/2017)· (*) (αριθ.° 0808/2017)· José Ramón Barrueco Sánchez (αριθ.° 0809/2017)· (*) (αριθ.° 0810/2017)· Giovanni Cortese (αριθ.° 0811/2017)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ.° 0812/2017)· Attilio Agazzi (αριθ.° 0813/2017)· (*) (αριθ.° 0814/2017)· Flavio Miccono (αριθ.° 0815/2017)· Flavio Miccono (αριθ.° 0816/2017)· (*) (αριθ.° 0817/2017)· Genoveva - Elena Perju (αριθ.° 0818/2017)· (*) (αριθ.° 0819/2017)· (*) (αριθ.° 0820/2017)· (*) (αριθ.° 0821/2017)· Tommaso Cossovich (αριθ.° 0823/2017)· (*) (αριθ.° 0824/2017)· Monika Łagodzińska (αριθ.° 0825/2017)· Andrea Carola (αριθ.° 0826/2017)· Winfried Scheidges (αριθ.° 0827/2017)· (*) (αριθ.° 0828/2017)· (*) (αριθ.° 0829/2017)· (*) (αριθ.° 0830/2017)· (*) (αριθ.° 0831/2017)· (*) (αριθ.° 0832/2017)· (*) (αριθ.° 0833/2017)· (*) (αριθ.° 0834/2017)· (*) (αριθ.° 0835/2017)· (*) (αριθ.° 0836/2017)· Kristiana Gaižauskienė (αριθ.° 0837/2017)· Violeta Gospodinova (αριθ.° 0838/2017)· Remo Pulcini (αριθ.° 0839/2017)· Olga Fernández (αριθ.° 0840/2017)· Séverine Breit (αριθ.° 0841/2017)· Jerzy Wawro (αριθ.° 0842/2017)· (*) (αριθ.° 0843/2017)· (*) (αριθ.° 0844/2017)· (*) (αριθ.° 0845/2017)· (*) (αριθ.° 0846/2017)· (*) (αριθ.° 0847/2017)· (*) (αριθ.° 0848/2017)· Simone Lucie Nicolescot (αριθ.° 0849/2017)· Florin Munteanu (αριθ.° 0850/2017)· Pilar Villarino (αριθ.° 0851/2017)· María Ángeles García Cortés (αριθ.° 0852/2017)· Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (αριθ.° 0853/2017)· (*) (αριθ.° 0854/2017)· (*) (αριθ.° 0855/2017)· (*) (αριθ.° 0856/2017)· Carlos Silva (αριθ.° 0857/2017)· Ana Losada (αριθ.° 0858/2017)· (*) (αριθ.° 0859/2017)· (*) (αριθ.° 0860/2017)· (*) (αριθ.° 0861/2017)· Kieran Dunne (αριθ.° 0862/2017)· Menyegbe Sissi Adigo (αριθ.° 0863/2017)· (*) (αριθ.° 0864/2017)· (*) (αριθ.° 0865/2017)· (*) (αριθ.° 0866/2017)· (*) (αριθ.° 0867/2017)· (*) (αριθ.° 0868/2017)· (*) (αριθ.° 0869/2017)· Teresaa Byrne (αριθ.° 0870/2017)· (*) (αριθ.° 0871/2017)· (*) (αριθ.° 0872/2017)· (*) (αριθ.° 0873/2017)· John Newton (αριθ.° 0874/2017)· (*) (αριθ.° 0875/2017)· Mercè Bes Fuster (αριθ.° 0876/2017)· Stephan Klaus Schulze (αριθ.° 0877/2017)· Caterina Pavone (αριθ.° 0878/2017)· Slavomír Eliáš (αριθ.° 0879/2017)· Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικό Kτηνοτροφικό Kόμμα Eλλάδας) (αριθ.° 0880/2017)· (*) (αριθ.° 0881/2017).

Η αναφορά αριθ.° 0822/2017 διεγράφη από τον κατάλογο, διότι ο αναφέρων την απέσυρε μετά την καταχώρισή της.


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή INTA

- Διενέργεια ελέγχου στις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (2017/2205(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή AFET

- Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών (2017/2206(INI))

επιτροπή IMCO

- Έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (2017/2207(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

επιτροπή REGI

- Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (2017/2211(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE)

- Περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση στην ΕΕ (2017/2208(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, AGRI)

επιτροπή LIBE

- Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2209(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, CULT)

επιτροπή FEMM

- Ισότητα των φύλων στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ (2017/2210(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, JURI)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

- Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Σεπτεμβρίου 2017)
- Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(γνωμοδότηση: IMCO, AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού), BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή CULT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)
- Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(γνωμοδότηση: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή LIBE
(
Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)
- Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2209(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (2017/2204(INI))

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την εξάλειψη των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών - στοχοθετημένη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (2017/2203(INI))

Αλλαγή τίτλου
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή JURI
- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας (INI 2017/2010) : Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2017.


16. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 15.37.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου