Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 252kWORD 78k
Neljapäev, 5. oktoober 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Albiinode olukord Malawis ja teistes Aafrika riikides
  3.2.Krimmitatari liidrite Ahtem Çiygozi ja Ilmi Umerovi ning ajakirjanik Mõkola Semena juhtumid
  3.3.Olukord Maldiividel
 4.Hääletused
  4.1.Albiinode olukord Malawis ja teistes Aafrika riikides (hääletus)
  4.2.Krimmitatari liidrite Ahtem Çiygozi ja Ilmi Umerovi ning ajakirjanik Mõkola Semena juhtumid (hääletus)
  4.3.Olukord Maldiividel (hääletus)
  4.4.Tõhustatud koostöö: Euroopa Prokuratuur *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.5.Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Istungi jätkamine
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 10.Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava (arutelu)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Petitsioonid
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused (arutelu)

Raport vanglasüsteemi ja kinnipidamistingimuste kohta [2015/2062(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Barbara Matera (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Caterina Chinnici fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bendt Bendtsen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Rachida Dati, Věra Jourová ja Joëlle Bergeron.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2017 protokollipunkt 4.5.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 4.10.2017 protokollipunkt 2.)


3.1. Albiinode olukord Malawis ja teistes Aafrika riikides

Resolutsiooni ettepanekud B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao ja Mario Borghezio tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel ja Jiří Pospíšil.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võttis Krzysztof Hetman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2017 protokollipunkt 4.1.


3.2. Krimmitatari liidrite Ahtem Çiygozi ja Ilmi Umerovi ning ajakirjanik Mõkola Semena juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler ja Anna Elżbieta Fotyga tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2017 protokollipunkt 4.2.


3.3. Olukord Maldiividel

Resolutsiooni ettepanekud B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post ja Jean Lambert tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel ja Jonathan Arnott.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2017 protokollipunkt 4.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Albiinode olukord Malawis ja teistes Aafrika riikides (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 ja B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0543/2017

(asendades B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 ja B8-0554/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon ja Sven Giegold, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0546/2017 ja B8-0562/2017 muutusid kehtetuks.)


4.2. Krimmitatari liidrite Ahtem Çiygozi ja Ilmi Umerovi ning ajakirjanik Mõkola Semena juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 ja B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0545/2017

(asendades B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 ja B8-0559/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská ja Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Olukord Maldiividel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 ja B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0549/2017

(asendades B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 ja B8-0561/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post ja Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0383)

Sõnavõtud

Charles Tannock esitas punkti 15 ja põhjenduse C kohta suulised muudatusettepanekud. Suulised muudatusettepanekud võeti vastu.


4.4. Tõhustatud koostöö: Euroopa Prokuratuur *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.


4.5. Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused (hääletus)

Raport vanglasüsteemi ja kinnipidamistingimuste kohta [2015/2062(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus Barbara Matera

Soovitus: Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch ja Marek Jurek

Raport: Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek ja Juan Fernando López Aguilar.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.45.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks uimasti määratlusse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/387/JSK (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))
(11655/1/2017 – COM(2017)0560)


edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 6. oktoobrist 2017.


10. Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000070/2017), mille esitasid Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom ja Maria Arena komisjonile: Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš ja Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrejs Mamikins.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta: Itaalia taotlus – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – BE kandidaat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – IT kandidaat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – FI kandidaat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – ES kandidaat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – DK kandidaat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – PT kandidaat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – BG kandidaat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat (kodifitseeritud tekst) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

INTA

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek tuuleenergiat käsitleva poliitika ebaõnnestumise kohta (B8-0489/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni volinike sõidukulude läbipaistmatuse kohta (B8-0490/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek lapsjalgpalluritega ebaseaduslikust kauplemisest teatamise ja selle tõkestamise kohta (B8-0491/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek välisprojektide ja migrante soosivate projektide rahastamise kohta (B8-0492/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek tervete loomade elu säästvate varjupaigatavade edendamise kohta (B8-0494/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek patsientide õiguste kohta vaktsineerimise küsimuses (B8-0500/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek ELi uue võltsuudiste vastase töörühma kohta (B8-0501/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kestliku turismi aasta algatuse kohta Euroopa piirkonnas (B8-0504/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek mulla kohta (B8-0505/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek sündimuse suurendamise kohta Euroopas (B8-0532/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek puudega kodanike toetamise kohta Euroopas (B8-0533/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäeval kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

27. september 2017

(*) Nimi salastatud

Jens Genzer (nr 0743/2017); (*) (nr 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (nr 0745/2017); Giedrius Šarkanas (nr 0746/2017); (*) (nr 0747/2017); (*) (nr 0748/2017); (*) (nr 0749/2017); (*) (nr 0750/2017); (*) (nr 0751/2017); (*) (nr 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (nr 0753/2017); Vicente Portes Alemany (nr 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nr 0755/2017); (*) (nr 0756/2017); Pierpaolo Volpe (nr 0757/2017); Manuela Rattin (nr 0758/2017); (*) (nr 0759/2017); Mousa Miah (nr 0760/2017); (*) (nr 0761/2017); (*) (nr 0762/2017); (*) (nr 0763/2017); Sergey Neprimerov (nr 0764/2017); (*) (nr 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 signatures) (nr 0766/2017); (*) (nr 0767/2017); (*) (nr 0768/2017); (*) (nr 0769/2017); Carlos Bolacha (nr 0770/2017); Beth Granter (nr 0771/2017); Rickard Jonsson (nr 0772/2017); Daniela Preda (nr 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr 0774/2017); Jānis Kuzins (nr 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (nr 0777/2017); Letizia Spaventa (nr 0778/2017); Pasqualino Ludovico (nr 0779/2017); Michele Chimienti (nr 0780/2017); (*) (nr 0781/2017); Rui Martins (nr 0782/2017); (*) (nr 0783/2017); (*) (nr 0784/2017); Ignacio Onís (nr 0785/2017); (*) (nr 0786/2017); Rui Martins (nr 0787/2017); (*) (nr 0788/2017); Franjo Egri (nr 0789/2017); Thorkild Hansen (nr 0790/2017); (*) (nr 0791/2017); (*) (nr 0792/2017); Manfred Häßner (nr 0793/2017); (*) (nr 0794/2017); (*) (nr 0795/2017); (*) (nr 0796/2017); (*) (nr 0797/2017); (*) (nr 0798/2017); (*) (nr 0799/2017); (*) (nr 0800/2017); (*) (nr 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (nr 0802/2017); Georgios Mylonas (nr 0803/2017); María Ángeles García Cortés (nr 0804/2017); (*) (nr 0805/2017); Ireneu Vicente (nr 0806/2017); (*) (nr 0807/2017); (*) (nr 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (nr 0809/2017); (*) (nr 0810/2017); Giovanni Cortese (nr 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0812/2017); Attilio Agazzi (nr 0813/2017); (*) (nr 0814/2017); Flavio Miccono (nr 0815/2017); Flavio Miccono (nr 0816/2017); (*) (nr 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (nr 0818/2017); (*) (nr 0819/2017); (*) (nr 0820/2017); (*) (nr 0821/2017); Tommaso Cossovich (nr 0823/2017); (*) (nr 0824/2017); Monika Łagodzińska (nr 0825/2017); Andrea Carola (nr 0826/2017); Winfried Scheidges (nr 0827/2017); (*) (nr 0828/2017); (*) (nr 0829/2017); (*) (nr 0830/2017); (*) (nr 0831/2017); (*) (nr 0832/2017); (*) (nr 0833/2017); (*) (nr 0834/2017); (*) (nr 0835/2017); (*) (nr 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (nr 0837/2017); Violeta Gospodinova (nr 0838/2017); Remo Pulcini (nr 0839/2017); Olga Fernández (nr 0840/2017); Séverine Breit (nr 0841/2017); Jerzy Wawro (nr 0842/2017); (*) (nr 0843/2017); (*) (nr 0844/2017); (*) (nr 0845/2017); (*) (nr 0846/2017); (*) (nr 0847/2017); (*) (nr 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (nr 0849/2017); Florin Munteanu (nr 0850/2017); Pilar Villarino (nr 0851/2017); María Ángeles García Cortés (nr 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nr 0853/2017); (*) (nr 0854/2017); (*) (nr 0855/2017); (*) (nr 0856/2017); Carlos Silva (nr 0857/2017); Ana Losada (nr 0858/2017); (*) (nr 0859/2017); (*) (nr 0860/2017); (*) (nr 0861/2017); Kieran Dunne (nr 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (nr 0863/2017); (*) (nr 0864/2017); (*) (nr 0865/2017); (*) (nr 0866/2017); (*) (nr 0867/2017); (*) (nr 0868/2017); (*) (nr 0869/2017); Teresaa Byrne (nr 0870/2017); (*) (nr 0871/2017); (*) (nr 0872/2017); (*) (nr 0873/2017); John Newton (nr 0874/2017); (*) (nr 0875/2017); Mercè Bes Fuster (nr 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (nr 0877/2017); Caterina Pavone (nr 0878/2017); Slavomír Eliáš (nr 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr 0880/2017); (*) (nr 0881/2017).

Petitsioon nr 0822/2017 eemaldati registrist pärast seda, kui petitsiooni esitaja selle tagasi võttis.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi 28. septembri 2017. aasta otsuse kohaselt)

INTA-komisjon

- Strateegiliste valdkondade välisinvesteeringute jälgimine (2017/2205(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 28. septembri 2017. aasta otsuse kohaselt)

AFET-komisjon

- Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine, kaasa arvatud maa hõivamine (2017/2206(INI))

IMCO-komisjon

- E-kaubanduse sektori uuring (2017/2207(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI-komisjon

- Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (2017/2211(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE)

- ELi mahajäänud piirkonnad (2017/2208(INI))
(nõuandvad komisjonid: PECH, AGRI)

LIBE-komisjon

- Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (2017/2209(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, CULT)

FEMM-komisjon

- Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris (2017/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, JURI)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

- Raudteeveo statistika (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandev komisjon: JURI (kodukorra artikkel 104)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

ITRE-komisjon

(Esimeeste konverentsi 14. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

- ELi kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust toetava Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arengu programmi loomine (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(nõuandvad komisjonid: IMCO, AFET, (kodukorra artikkel 54), BUDG (kodukorra artikkel 54)

CULT-komisjon

(Esimeeste konverentsi 28. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

- Euroopa solidaarsuskorpus (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54))

LIBE-komisjon

(Esimeeste konverentsi 28. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

- Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (2017/2209(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, CULT (kodukorra artikkel 54)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Esimeeste konverentsi 28. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele: Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (2017/2204(INI))

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (2017/2203(INI))

Pealkirja muutmine
(Esimeeste konverentsi 28. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

JURI-komisjon
- Algatusraporti (INI 2017/2010) uus pealkiri: 2015. ja 2016. aasta aruanded subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta


14. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 23. kuni 26. oktoobrini 2017.


16. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.37.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Õigusteave - Privaatsuspoliitika