Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 254kWORD 78k
Torstai 5. lokakuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vankilajärjestelmät ja -olot (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
3.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa
  
3.2.Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapaukset
  
3.3.Malediivien tilanne
 4.Äänestykset
  
4.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (äänestys)
  
4.2.Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapaukset (äänestys)
  
4.3.Malediivien tilanne (äänestys)
  
4.4.Tiiviimpi yhteistyö: Euroopan syyttäjänvirasto *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.5.Vankilajärjestelmät ja -olot (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 10.Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (keskustelu)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Vetoomukset
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istunnon päättäminen
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vankilajärjestelmät ja -olot (keskustelu)

Mietintö vankilajärjestelmistä ja -oloista [2015/2062(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Bendt Bendtsen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza ja Juan Fernando López Aguilar.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Rachida Dati, Věra Jourová ja Joëlle Bergeron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2017, kohta 4.5.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 4.10.2017, kohta 2).


3.1. Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao ja Mario Borghezio esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta ja Jiří Pospíšil.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Krzysztof Hetman käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Věra Jourová (komission jäsen) komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2017, kohta 4.1.


3.2. Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler ja Anna Elżbieta Fotyga esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ja Csaba Sógor.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2017, kohta 4.2.


3.3. Malediivien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post ja Jean Lambert esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta ja Jonathan Arnott.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2017, kohta 4.3.


Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 ja B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0543/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 ja B8-0554/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0546/2017 ja B8-0562/2017 raukesivat.)


4.2. Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 ja B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0545/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 ja B8-0559/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská ja Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Malediivien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 ja B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0549/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 ja B8-0561/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post ja Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0383)

Puheenvuoro:

Charles Tannock esitti kohtaan 15 ja johdanto-osan C kappaleeseen suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


4.4. Tiiviimpi yhteistyö: Euroopan syyttäjänvirasto *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi.


4.5. Vankilajärjestelmät ja -olot (äänestys)

Mietintö vankilajärjestelmistä ja -oloista [2015/2062(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch ja Marek Jurek

Mietintö Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek ja Juan Fernando López Aguilar.


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.45.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 6. lokakuuta 2017.


10. Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000070/2017) – Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom ja Maria Arena komissiolle: Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš ja Seán Kelly joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrejs Mamikins.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Italian hakemuksen johdosta – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - BE ehdokas (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - IT ehdokas (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - FI ehdokas (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - ES ehdokas (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - DK ehdokas (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - PT ehdokas (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - BG ehdokas (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

INTA

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys tuulivoimaa koskevan politiikan epäonnistumisesta (B8-0489/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys komission matkakuluja koskevasta avoimuuden puutteesta (B8-0490/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys jalkapallon junioripelaajilla käytävästä laittomasta kaupasta ilmoittamisesta ja kaupan ehkäisemisestä (B8-0491/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys ulkomaisten ja maahanmuuttajia suosivien hankkeiden rahoittamisesta (B8-0492/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys sellaisen eläinsuojatoiminnan edistämisestä, jossa terveitä eläimiä ei tapeta (B8-0494/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys potilaiden oikeuksista rokotuksiin liittyvissä asioissa (B8-0500/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys väärien uutisten vastaisesta uudesta EU:n erityisryhmästä (B8-0501/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys "Euroopan kestävän matkailun alueen" nimeämisestä vuosittain (B8-0504/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys maaperästä (B8-0505/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa (B8-0532/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vammaisten kansalaisten tukemisesta Euroopassa (B8-0533/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL


12. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

27. syyskuuta 2017

(*) käsitellään luottamuksellisena

Jens Genzer (nro 0743/2017); (*) (nro 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (nro 0745/2017); Giedrius Šarkanas (nro 0746/2017); (*) (nro 0747/2017); (*) (nro 0748/2017); (*) (nro 0749/2017); (*) (nro 0750/2017); (*) (nro 0751/2017); (*) (nro 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (nro 0753/2017); Vicente Portes Alemany (nro 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nro 0755/2017); (*) (nro 0756/2017); Pierpaolo Volpe (nro 0757/2017); Manuela Rattin (nro 0758/2017); (*) (nro 0759/2017); Mousa Miah (nro 0760/2017); (*) (nro 0761/2017); (*) (nro 0762/2017); (*) (nro 0763/2017); Sergey Neprimerov (nro 0764/2017); (*) (nro 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 signatures) (nro 0766/2017); (*) (nro 0767/2017); (*) (nro 0768/2017); (*) (nro 0769/2017); Carlos Bolacha (nro 0770/2017); Beth Granter (nro 0771/2017); Rickard Jonsson (nro 0772/2017); Daniela Preda (nro 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nro 0774/2017); Jānis Kuzins (nro 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (nro 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (nro 0777/2017); Letizia Spaventa (nro 0778/2017); Pasqualino Ludovico (nro 0779/2017); Michele Chimienti (nro 0780/2017); (*) (nro 0781/2017); Rui Martins (nro 0782/2017); (*) (nro 0783/2017); (*) (nro 0784/2017); Ignacio Onís (nro 0785/2017); (*) (nro 0786/2017); Rui Martins (nro 0787/2017); (*) (nro 0788/2017); Franjo Egri (nro 0789/2017); Thorkild Hansen (nro 0790/2017); (*) (nro 0791/2017); (*) (nro 0792/2017); Manfred Häßner (nro 0793/2017); (*) (nro 0794/2017); (*) (nro 0795/2017); (*) (nro 0796/2017); (*) (nro 0797/2017); (*) (nro 0798/2017); (*) (nro 0799/2017); (*) (nro 0800/2017); (*) (nro 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (nro 0802/2017); Georgios Mylonas (nro 0803/2017); María Ángeles García Cortés (nro 0804/2017); (*) (nro 0805/2017); Ireneu Vicente (nro 0806/2017); (*) (nro 0807/2017); (*) (nro 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (nro 0809/2017); (*) (nro 0810/2017); Giovanni Cortese (nro 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (nro 0812/2017); Attilio Agazzi (nro 0813/2017); (*) (nro 0814/2017); Flavio Miccono (nro 0815/2017); Flavio Miccono (nro 0816/2017); (*) (nro 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (nro 0818/2017); (*) (nro 0819/2017); (*) (nro 0820/2017); (*) (nro 0821/2017); Tommaso Cossovich (nro 0823/2017); (*) (nro 0824/2017); Monika Łagodzińska (nro 0825/2017); Andrea Carola (nro 0826/2017); Winfried Scheidges (nro 0827/2017); (*) (nro 0828/2017); (*) (nro 0829/2017); (*) (nro 0830/2017); (*) (nro 0831/2017); (*) (nro 0832/2017); (*) (nro 0833/2017); (*) (nro 0834/2017); (*) (nro 0835/2017); (*) (nro 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (nro 0837/2017); Violeta Gospodinova (nro 0838/2017); Remo Pulcini (nro 0839/2017); Olga Fernández (nro 0840/2017); Séverine Breit (nro 0841/2017); Jerzy Wawro (nro 0842/2017); (*) (nro 0843/2017); (*) (nro 0844/2017); (*) (nro 0845/2017); (*) (nro 0846/2017); (*) (nro 0847/2017); (*) (nro 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (nro 0849/2017); Florin Munteanu (nro 0850/2017); Pilar Villarino (nro 0851/2017); María Ángeles García Cortés (nro 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nro 0853/2017); (*) (nro 0854/2017); (*) (nro 0855/2017); (*) (nro 0856/2017); Carlos Silva (nro 0857/2017); Ana Losada (nro 0858/2017); (*) (nro 0859/2017); (*) (nro 0860/2017); (*) (nro 0861/2017); Kieran Dunne (nro 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (nro 0863/2017); (*) (nro 0864/2017); (*) (nro 0865/2017); (*) (nro 0866/2017); (*) (nro 0867/2017); (*) (nro 0868/2017); (*) (nro 0869/2017); Teresaa Byrne (nro 0870/2017); (*) (nro 0871/2017); (*) (nro 0872/2017); (*) (nro 0873/2017); John Newton (nro 0874/2017); (*) (nro 0875/2017); Mercè Bes Fuster (nro 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (nro 0877/2017); Caterina Pavone (nro 0878/2017); Slavomír Eliáš (nro 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nro 0880/2017); (*) (nro 0881/2017).

Vetoomus nro 0822/2017 on poistettu luettelosta, sillä vetoomuksen esittäjä peruutti sen luetteloon merkitsemisen jälkeen.


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 28. syyskuuta 2017)

INTA-valiokunta

- Strategisten alojen ulkomaisten sijoitusten seuranta (2017/2205(INL))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 28. syyskuuta 2017)

AFET-valiokunta

- Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen, maakaappaus mukaan lukien (2017/2206(INI))

IMCO-valiokunta

- Verkkokauppaa koskeva toimialaselvitys (2017/2207(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI-valiokunta

- Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (2017/2211(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)

- EU:n vähemmän kehittyneet alueet (2017/2208(INI))
(lausuntoa varten: PECH, AGRI)

LIBE-valiokunta

- Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (2017/2209(INI))
(lausuntoa varten: JURI, CULT)

FEMM-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla (2017/2210(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, JURI)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

- Rautatieliikenteen tilastot (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

ITRE-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 14. syyskuuta 2017)
- Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasitettin tukemiseksi (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(lausuntoa varten: IMCO, AFET (työjärjestyksen 54 artikla), BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

CULT-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 28. syyskuuta 2017)
- Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(lausuntoa varten: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

LIBE-valiokunta
(
puheenjohtajakokouksen päätös 28. syyskuuta 2017)
- Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (2017/2209(INI))
(lausuntoa varten: JURI, CULT
(työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 28. syyskuuta 2017)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle Hongkongista - 20 vuotta palauttamisen jälkeen (2017/2204(INI))

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle jihadistien tulonlähteiden katkaisemisesta - terrorismin rahoitukseen puuttuminen (2017/2203(INI))

Otsikon muuttaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 28. syyskuuta 2017)

JURI-valiokunta
- Uusi otsikko valiokunta-aloitteiselle mietinnölle (INI 2017/2010): Vuosikertomukset 20152016 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista


14. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 23.–26. lokakuuta 2017.


16. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.37.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö