Indeks 
Zapisnik
PDF 250kWORD 78k
Četvrtak, 5. listopada 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima (rasprava)
 3.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  3.1.Položaj osoba s albinizmom u Malaviju i drugim afričkim zemljama
  3.2.Slučajevi vođa krimskih Tatara Ahtema Čiigoza, Iljmija Umerova i novinara Mikole Semene
  3.3.Stanje na Maldivima
 4.Glasovanje
  4.1.Položaj osoba s albinizmom u Malaviju i drugim afričkim zemljama (glasovanje)
  4.2.Slučajevi vođa krimskih Tatara Ahtema Čiigoza, Iljmija Umerova i novinara Mikole Semene (glasovanje)
  4.3.Stanje na Maldivima (glasovanje)
  4.4.Pojačana suradnja: Ured europskog javnog tužitelja *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  4.5.Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Nastavak zasjedanja
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 10.Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo (rasprava)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Predstavke
 13.Odluke o određenim dokumentima
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Zatvaranje dnevne sjednice
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima (rasprava)

Izvješće o zatvorskim sustavima i uvjetima u zatvorima [2015/2062(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron predstavila je izvješće.

GovorioLA je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Barbara Matera (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Caterina Chinnici, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Bendt Bendtsen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza i Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai i Tibor Szanyi.

Govorili su: Rachida Dati, Věra Jourová i Joëlle Bergeron.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.5 zapisnika od 5.10.2017..


3. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2. zapisnika od 4.10.2017..)


3.1. Položaj osoba s albinizmom u Malaviju i drugim afričkim zemljama

Prijedlozi rezolucija B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao i Mario Borghezio predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Jiří Pospíšil.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorio je Krzysztof Hetman.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika od 5.10.2017..


3.2. Slučajevi vođa krimskih Tatara Ahtema Čiigoza, Iljmija Umerova i novinara Mikole Semene

Prijedlozi rezolucija B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler i Anna Elżbieta Fotyga predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică i Csaba Sógor.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika od 5.10.2017..


3.3. Stanje na Maldivima

Prijedlozi rezolucija B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post i Jean Lambert predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Wajid Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Jonathan Arnott.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 5.10.2017..


PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


4.1. Položaj osoba s albinizmom u Malaviju i drugim afričkim zemljama (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 i B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0543/2017

(koji zamjenjujeB8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 i B8-0554/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset i Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea i Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Prijedlozi rezolucija B8-0546/2017 i B8-0562/2017 se ne razmatraju.)


4.2. Slučajevi vođa krimskih Tatara Ahtema Čiigoza, Iljmija Umerova i novinara Mikole Semene (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 i B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0545/2017

(koji zamjenjujeB8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 i B8-0559/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská i Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset i Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé i Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Stanje na Maldivima (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 i B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0549/2017

(koji zamjenjuje B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 i B8-0561/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post i Wajid Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset i Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0383)

Govorili su:

Charles Tannock podnio je usmene amandmane na stavak 15. i na uvodnu izjavu C. Usmeni amandmani su prihvaćeni.


4.4. Pojačana suradnja: Ured europskog javnog tužitelja *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT UREDBE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlament je odobrio nacrt uredbe Vijeća.


4.5. Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima (glasovanje)

Izvješće o zatvorskim sustavima i uvjetima u zatvorima [2015/2062(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch i Marek Jurek

Izvješće Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek i Juan Fernando López Aguilar.


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Sjednica je prekinuta u 12:45 h.)


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

7. Nastavak zasjedanja

Sjednica je nastavljena u 15:00 h.


8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom „droge” te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

upućeno nadležnom odboru: LIBE

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svog stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 6. listopada 2017.


10. Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000070/2017) koje su postavili Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom i Maria Arena, Komisiji: Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson obrazložio je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš i Seán Kelly, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Andrejs Mamikins.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

INTA

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o neuspjehu politika u području energije vjetra (B8-0489/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o nedostatku transparentnosti u vezi s troškovima Komisije za putovanja (B8-0490/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o denunciranju i sprječavanju nezakonitog trgovanja maloljetnim nogometašima (B8-0491/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o financiranju inozemnih projekata i projekata namijenjenih za migrante (B8-0492/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o promicanju zabrane prakse usmrćivanja zdravih životinja u skloništima za životinje (B8-0494/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o pravima pacijenata da odlučuju o cijepljenju (B8-0500/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o novoj europskoj radnoj skupini za borbu protiv lažnih vijesti (B8-0501/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju „Europske regije godine u području održivog turizma” (B8-0504/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o tlu (B8-0505/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o poticanju nataliteta u Europi (B8-0532/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pružanju potpore građanima s invaliditetom u Europi (B8-0533/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL


12. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

27. rujna 2017.

(*) Povjerljivo ime

Jens Genzer (br. 0743/2017); (*) (br. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (br. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (br. 0746/2017); (*) (br. 0747/2017); (*) (br. 0748/2017); (*) (br. 0749/2017); (*) (br. 0750/2017); (*) (br. 0751/2017); (*) (br. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (br. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (br. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (br. 0755/2017); (*) (br. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (br. 0757/2017); Manuela Rattin (br. 0758/2017); (*) (br. 0759/2017); Mousa Miah (br. 0760/2017); (*) (br. 0761/2017); (*) (br. 0762/2017); (*) (br. 0763/2017); Sergey Neprimerov (br. 0764/2017); (*) (br. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 signatures) (br. 0766/2017); (*) (br. 0767/2017); (*) (br. 0768/2017); (*) (br. 0769/2017); Carlos Bolacha (br. 0770/2017); Beth Granter (br. 0771/2017); Rickard Jonsson (br. 0772/2017); Daniela Preda (br. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (br. 0774/2017); Jānis Kuzins (br. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (br. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (br. 0777/2017); Letizia Spaventa (br. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (br. 0779/2017); Michele Chimienti (br. 0780/2017); (*) (br. 0781/2017); Rui Martins (br. 0782/2017); (*) (br. 0783/2017); (*) (br. 0784/2017); Ignacio Onís (br. 0785/2017); (*) (br. 0786/2017); Rui Martins (br. 0787/2017); (*) (br. 0788/2017); Franjo Egri (br. 0789/2017); Thorkild Hansen (br. 0790/2017); (*) (br. 0791/2017); (*) (br. 0792/2017); Manfred Häßner (br. 0793/2017); (*) (br. 0794/2017); (*) (br. 0795/2017); (*) (br. 0796/2017); (*) (br. 0797/2017); (*) (br. 0798/2017); (*) (br. 0799/2017); (*) (br. 0800/2017); (*) (br. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (br. 0802/2017); Georgios Mylonas (br. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (br. 0804/2017); (*) (br. 0805/2017); Ireneu Vicente (br. 0806/2017); (*) (br. 0807/2017); (*) (br. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (br. 0809/2017); (*) (br. 0810/2017); Giovanni Cortese (br. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (br. 0812/2017); Attilio Agazzi (br. 0813/2017); (*) (br. 0814/2017); Flavio Miccono (br. 0815/2017); Flavio Miccono (br. 0816/2017); (*) (br. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (br. 0818/2017); (*) (br. 0819/2017); (*) (br. 0820/2017); (*) (br. 0821/2017); Tommaso Cossovich (br. 0823/2017); (*) (br. 0824/2017); Monika Łagodzińska (br. 0825/2017); Andrea Carola (br. 0826/2017); Winfried Scheidges (br. 0827/2017); (*) (br. 0828/2017); (*) (br. 0829/2017); (*) (br. 0830/2017); (*) (br. 0831/2017); (*) (br. 0832/2017); (*) (br. 0833/2017); (*) (br. 0834/2017); (*) (br. 0835/2017); (*) (br. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (br. 0837/2017); Violeta Gospodinova (br. 0838/2017); Remo Pulcini (br. 0839/2017); Olga Fernández (br. 0840/2017); Séverine Breit (br. 0841/2017); Jerzy Wawro (br. 0842/2017); (*) (br. 0843/2017); (*) (br. 0844/2017); (*) (br. 0845/2017); (*) (br. 0846/2017); (*) (br. 0847/2017); (*) (br. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (br. 0849/2017); Florin Munteanu (br. 0850/2017); Pilar Villarino (br. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (br. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (br. 0853/2017); (*) (br. 0854/2017); (*) (br. 0855/2017); (*) (br. 0856/2017); Carlos Silva (br. 0857/2017); Ana Losada (br. 0858/2017); (*) (br. 0859/2017); (*) (br. 0860/2017); (*) (br. 0861/2017); Kieran Dunne (br. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (br. 0863/2017); (*) (br. 0864/2017); (*) (br. 0865/2017); (*) (br. 0866/2017); (*) (br. 0867/2017); (*) (br. 0868/2017); (*) (br. 0869/2017); Teresaa Byrne (br. 0870/2017); (*) (br. 0871/2017); (*) (br. 0872/2017); (*) (br. 0873/2017); John Newton (br. 0874/2017); (*) (br. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (br. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (br. 0877/2017); Caterina Pavone (br. 0878/2017); Slavomír Eliáš (br. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (br. 0880/2017); (*) (br. 0881/2017).

Predstavka br. 0822/2017 povučena je iz registra jer ju je podnositelj nakon registriranja povukao.


13. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 46. Poslovnika)

(Nakon odluke Konferencije predsjednika od 28. rujna 2017.)

Odbor INTA

- Provjere stranih ulaganja u strateškim sektorima (2017/2205(INL))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(Nakon odluke Konferencije predsjednika od 28. rujna 2017.)

Odbor AFET

- Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem (2017/2206(INI))

Odbor IMCO

- Istraživanje o sektoru e-trgovine (2017/2207(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

Odbor REGI

- Kohezijska politika i kružno gospodarstvo (2017/2211(INI))
(mišljenje: ENVI, ITRE)

- Regije EU-a koje zaostaju (2017/2208(INI))
(mišljenje: PECH, AGRI)

Odbor LIBE

- Medijski pluralizam i sloboda medija u Europskoj uniji (2017/2209(INI))
(mišljenje: JURI, CULT)

Odbor FEMM

- Ravnopravnost spolova u medijskom sektoru u EU-u (2017/2210(INI))
(mišljenje: EMPL, JURI)

Izmjene upućivanja (članak 53. Poslovnika)

- Statistički podaci o željezničkom prijevozu (preinaka) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
nadležni: TRAN
mišljenje: JURI (članak 104. du Poslovnika)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

Odbor ITRE
(Nakon odluke Konferencije predsjednika od 14. rujna 2017.)
- Uspostavljanje programa industrijskog razvoja u području obrane čiji je cilj poticanje konkurentnosti i inovacijske sposobnosti obrambene industrije EU-a (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(mišljenje: IMCO, AFET (članak 54. Poslovnika), BUDG (članak 54. Poslovnika))

Odbor CULT
(Nakon odluke Konferencije predsjednika od 28. rujna 2017.)
- Europske snage solidarnosti (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) (mišljenje: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (članak 54. Poslovnika), EMPL (članak 54. Poslovnika))

Odbor LIBE
(Nakon odluke Konferencije predsjednika od 28. rujna 2017.)
- Medijski pluralizam i sloboda medija u Europskoj uniji (2017/2209(INI))
(mišljenje: JURI, CULT (članak 54. Poslovnika)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 113. Poslovnika)

(Nakon odluke Konferencije predsjednika od 28. rujna 2017.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i ESVD-u o Hong Kongu, 20 godina nakon primopredaje (2017/2204(INI))

- Preporuka Vijeću, Komisiji i ESVD-u o prekidanju izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (2017/2203(INI))

Izmjena naslova
(Nakon odluke Konferencije predsjednika od 28. rujna 2017.)

Odbor JURI
- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi (INI 2017/2010) : Godišnja izvješća 2015. – 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnost


14. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 23 do 26. listopada 2017.


16. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:37 h.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti