Rodyklė 
Protokolas
PDF 260kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose (diskusijos)
 3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
3.1.Albinizmu sergančių asmenų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse
  
3.2.Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejai
  
3.3.Padėtis Maldyvuose
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Albinizmu sergančių asmenų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (balsavimas)
  
4.2.Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejai (balsavimas)
  
4.3.Padėtis Maldyvuose (balsavimas)
  
4.4.Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 10.Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas (diskusijos)
 11.Gauti dokumentai
 12.Peticijos
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Posėdžio pabaiga
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose (diskusijos)

Pranešimas dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose [2015/2062(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Bendt Bendtsen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Rachida Dati, Věra Jourová ir Joëlle Bergeron.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 05 protokolo 4.5 punktas


3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 10 04 protokolo 2 punktas)


3.1. Albinizmu sergančių asmenų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao ir Mario Borghezio pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, ir Jiří Pospíšil.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Krzysztof Hetman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 05 protokolo 4.1 punktas


3.2. Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler ir Anna Elżbieta Fotyga pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ir Csaba Sógor

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 05 protokolo 4.2 punktas


3.3. Padėtis Maldyvuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017,
B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post ir Jean Lambert pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Wajid Khan S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu ir Jonathan Arnott.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 05 protokolo 4.3 punktas


PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Albinizmu sergančių asmenų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 ir B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0543/2017

(keičia B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 ir B8-0554/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0546/2017 ir B8-0562/2017 anuliuoti.)


4.2. Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 ir B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0545/2017

(keičia B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 ir B8-0559/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská ir Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Padėtis Maldyvuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 ir B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0549/2017

(keičia B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 ir B8-0561/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post ir Wajid Khan S&D frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé ir Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0383)

Kalbėjo:

Charles Tannock pristatė 15 dalies ir C konstatuojamosios dalies žodinius pakeitimus. Žodiniai pakeitimai priimti.


4.4. Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlamentas patvirtino Tarybos reglamento projektą.


4.5. Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose (balsavimas)

Pranešimas dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose [2015/2062(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch ir Marek Jurek.

Pranešimas: Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek ir Juan Fernando López Aguilar.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.45 val.)


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2017 m. spalio 6 d.


10. Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000070/2017), kurį pateikė Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena Komisijai: Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš ir Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrejs Mamikins.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004IT/Almaviva“) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Belgijos kandidatas (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Italijos kandidatas (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Suomijos kandidatas (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Ispanijos kandidatas (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Danijos kandidatas (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Portugalijos kandidatas (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Bulgarijos kandidatas (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (kodifikuota redakcija) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių sudarymo (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vykdomos nesėkmingos vėjo energetikos politikos (B8-0489/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaidrumo, susijusio su Komisijos kelionės išlaidomis, trūkumo (B8-0490/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pranešimo apie neteisėtą prekybą jaunais futbolo žaidėjais ir jos prevencijos (B8-0491/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užsienio projektų ir migrantams naudingų projektų finansavimo (B8-0492/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikų gyvūnų nežudymo gyvūnų prieglaudose praktikos skatinimo (B8-0494/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pacientų teisių skiepijimo srityje (B8-0500/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos Europos darbo grupės kovos su netikromis naujienomis srityje (B8-0501/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „Europos metų tvaraus turizmo regiono“ (EMTTR) iniciatyvos (B8-0504/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dirvožemio (B8-0505/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gimstamumo skatinimo Europoje (B8-0532/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Europoje piliečiams su negalia (B8-0533/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL


12. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytą datą, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2017 m. rugsėjo 27 d.

(*) Vardas ir pavardė neatskleidžiami

Jens Genzer (n° 0743/2017); (*) (n° 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (n° 0745/2017); Giedrius Šarkanas (n° 0746/2017); (*) (n° 0747/2017); (*) (n° 0748/2017); (*) (n° 0749/2017); (*) (n° 0750/2017); (*) (n° 0751/2017); (*) (n° 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (n° 0753/2017); Vicente Portes Alemany (n° 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (n° 0755/2017); (*) (n° 0756/2017); Pierpaolo Volpe (n° 0757/2017); Manuela Rattin (n° 0758/2017); (*) (n° 0759/2017); Mousa Miah (n° 0760/2017); (*) (n° 0761/2017); (*) (n° 0762/2017); (*) (n° 0763/2017); Sergey Neprimerov (n° 0764/2017); (*) (n° 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 signatures) (n° 0766/2017); (*) (n° 0767/2017); (*) (n° 0768/2017); (*) (n° 0769/2017); Carlos Bolacha (n° 0770/2017); Beth Granter (n° 0771/2017); Rickard Jonsson (n° 0772/2017); Daniela Preda (n° 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (n° 0774/2017); Jānis Kuzins (n° 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (n° 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (n° 0777/2017); Letizia Spaventa (n° 0778/2017); Pasqualino Ludovico (n° 0779/2017); Michele Chimienti (n° 0780/2017); (*) (n° 0781/2017); Rui Martins (n° 0782/2017); (*) (n° 0783/2017); (*) (n° 0784/2017); Ignacio Onís (n° 0785/2017); (*) (n° 0786/2017); Rui Martins (n° 0787/2017); (*) (n° 0788/2017); Franjo Egri (n° 0789/2017); Thorkild Hansen (n° 0790/2017); (*) (n° 0791/2017); (*) (n° 0792/2017); Manfred Häßner (n° 0793/2017); (*) (n° 0794/2017); (*) (n° 0795/2017); (*) (n° 0796/2017); (*) (n° 0797/2017); (*) (n° 0798/2017); (*) (n° 0799/2017); (*) (n° 0800/2017); (*) (n° 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (n° 0802/2017); Georgios Mylonas (n° 0803/2017); María Ángeles García Cortés (n° 0804/2017); (*) (n° 0805/2017); Ireneu Vicente (n° 0806/2017); (*) (n° 0807/2017); (*) (n° 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (n° 0809/2017); (*) (n° 0810/2017); Giovanni Cortese (n° 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (n° 0812/2017); Attilio Agazzi (n° 0813/2017); (*) (n° 0814/2017); Flavio Miccono (n° 0815/2017); Flavio Miccono (n° 0816/2017); (*) (n° 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (n° 0818/2017); (*) (n° 0819/2017); (*) (n° 0820/2017); (*) (n° 0821/2017); Tommaso Cossovich (n° 0823/2017); (*) (n° 0824/2017); Monika Łagodzińska (n° 0825/2017); Andrea Carola (n° 0826/2017); Winfried Scheidges (n° 0827/2017); (*) (n° 0828/2017); (*) (n° 0829/2017); (*) (n° 0830/2017); (*) (n° 0831/2017); (*) (n° 0832/2017); (*) (n° 0833/2017); (*) (n° 0834/2017); (*) (n° 0835/2017); (*) (n° 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (n° 0837/2017); Violeta Gospodinova (n° 0838/2017); Remo Pulcini (n° 0839/2017); Olga Fernández (n° 0840/2017); Séverine Breit (n° 0841/2017); Jerzy Wawro (n° 0842/2017); (*) (n° 0843/2017); (*) (n° 0844/2017); (*) (n° 0845/2017); (*) (n° 0846/2017); (*) (n° 0847/2017); (*) (n° 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (n° 0849/2017); Florin Munteanu (n° 0850/2017); Pilar Villarino (n° 0851/2017); María Ángeles García Cortés (n° 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (n° 0853/2017); (*) (n° 0854/2017); (*) (n° 0855/2017); (*) (n° 0856/2017); Carlos Silva (n° 0857/2017); Ana Losada (n° 0858/2017); (*) (n° 0859/2017); (*) (n° 0860/2017); (*) (n° 0861/2017); Kieran Dunne (n° 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (n° 0863/2017); (*) (n° 0864/2017); (*) (n° 0865/2017); (*) (n° 0866/2017); (*) (n° 0867/2017); (*) (n° 0868/2017); (*) (n° 0869/2017); Teresaa Byrne (n° 0870/2017); (*) (n° 0871/2017); (*) (n° 0872/2017); (*) (n° 0873/2017); John Newton (n° 0874/2017); (*) (n° 0875/2017); Mercè Bes Fuster (n° 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (n° 0877/2017); Caterina Pavone (n° 0878/2017); Slavomír Eliáš (n° 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (n° 0880/2017); (*) (n° 0881/2017).

Peticija Nr. 0822/2017 išbraukta iš registro, nes ją užregistravus peticijos pateikėjas ją atsiėmė.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

INTA komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Screening of foreign investment in strategic sectors (2017/2205(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing (2017/2206(INI))

IMCO komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. E-commerce Sector Inquiry (2017/2207(INI))
(Nuomonė: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Cohesion policy and the circular economy (2017/2211(INI))
(Nuomonė: ENVI, ITRE)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Lagging regions in the EU (2017/2208(INI))
(Nuomonė: PECH, AGRI)

LIBE komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Media pluralism and media freedom in the European Union (2017/2209(INI))
(Nuomonė: JURI, CULT)

FEMM komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Gender Equality in the Media Sector in the EU (2017/2210(INI))
(Nuomonė: EMPL, JURI)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

- Geležinkelių transporto statistika (nauja redakcija) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
Perduota atsakingam komitetui: TRAN
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ITRE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 14 d.)

- Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(Nuomonė: IMCO, AFET (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

CULT komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 22017 m. rugsėjo 28 d.)
- Europos solidarumo korpusas (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(Nuomonė: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

LIBE komitetas
(
Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Media pluralism and media freedom in the European Union (2017/2209(INI))
(Nuomonė: JURI, CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT „Honkongas – 20 metų po perdavimo“ (2017/2204(INI))

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT „Džihadistų pajamų šaltinių naikinimas – terorizmo finansavimo nutraukimas“ (2017/2203(INI))

Pavadinimo pakeitimas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

JURI komitetas
- Naujas pranešimo savo iniciatyva pavadinimas (INI 2017/2010): 2015–2016 m. metinės subsidiarumo ir proporcingumo ataskaitos


14. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. spalio 23–26 d.


16. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.37 val.


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Teisinė informacija - Privatumo politika