Indekss 
Protokols
PDF 252kWORD 78k
Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
3.1.Cilvēku ar albīnismu stāvoklis Malāvijā un citās Āfrikas valstīs
  
3.2.Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietas
  
3.3.Stāvoklis Maldīvijā
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Cilvēku ar albīnismu stāvoklis Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (balsošana)
  
4.2.Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietas (balsošana)
  
4.3.Stāvoklis Maldīvijā (balsošana)
  
4.4.Ciešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.5.Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Sēdes atsākšana
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 10.Eiropas rīcības plāns sociālās ekonomikas veicināšanai (debates)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Lūgumraksti
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (debates)

Ziņojums par brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu un apstākļiem šajās iestādēs [2015/2062(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017).

Joëlle Bergeron iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Barbara Matera (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Caterina Chinnici S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Bendt Bendtsen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza un Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai un Tibor Szanyi.

Uzstājās Rachida Dati, Věra Jourová un Joëlle Bergeron.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.10.2017. protokola 4.5. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 4.10.2017. protokola 2. punkts.)


3.1. Cilvēku ar albīnismu stāvoklis Malāvijā un citās Āfrikas valstīs

Rezolūciju priekšlikumi B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP)).

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao un Mario Borghezio iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā un Jiří Pospíšil.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Krzysztof Hetman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot un Stanislav Polčák.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle), Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.10.2017. protokola 4.1. punkts.


3.2. Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP)).

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler un Anna Elżbieta Fotyga iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică un Csaba Sógor

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle), Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.10.2017. protokola 4.2. punkts.


3.3. Stāvoklis Maldīvijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP)).

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post un Jean Lambert iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Wajid Khan S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā un Jonathan Arnott.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle), Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.10.2017. protokola 4.3. punkts.


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Cilvēku ar albīnismu stāvoklis Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 un B8-0562/2017 (2017/2868(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0543/2017

(aizstāj B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 un B8-0554/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0381).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0546/2017 un B8-0562/2017 vairs nav spēkā.)


4.2. Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 un B8-0559/2017 (2017/2869(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0545/2017

(aizstāj B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 un B8-0559/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Tibor Szanyi S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská un Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0382).


4.3. Stāvoklis Maldīvijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 un B8-0561/2017 (2017/2870(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0549/2017

(aizstāj B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 un B8-0561/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post un Wajid Khan S&D grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0383).

Uzstāšanās

Charles Tannock ierosināja mutiskus grozījumus attiecībā uz 15. punktu un C apsvērumu. Abi mutiskie grozījumi tika pieņemti.


4.4. Ciešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu Eiropas Prokuratūru (EPPO) [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Barbara Matera (A8-0290/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0384).

Parlaments deva piekrišanu Padomes regulas projektam.


4.5. Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (balsošana)

Ziņojums par brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu un apstākļiem šajās iestādēs [2015/2062(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0385).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Barbara Matera ieteikums – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch un Marek Jurek

Joëlle Bergeron ziņojums A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek un Juan Fernando López Aguilar.


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.45.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta 15.00.


8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560).

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2017. gada 6. oktobrī.


10. Eiropas rīcības plāns sociālās ekonomikas veicināšanai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000070/2017) un kuru uzdeva Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena Komisijai: Eiropas rīcības plāns sociālās ekonomikas veicināšanai (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).

Jens Nilsson izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš un Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrejs Mamikins.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, apmierinot Itālijas pieteikumu EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Beļģijas kandidāts (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Itālijas kandidāts (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Somijas kandidāts (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Spānijas kandidāts (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Dānijas kandidāts (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Portugāles kandidāts (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Bulgārijas kandidāts (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

INTA

2. Deputāti — rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vēja enerģijas politikas neveiksmīgu īstenošanu (B8-0489/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas ceļa izdevumu pārredzamības trūkumu (B8-0490/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ziņošanu par bērnu futbolistu nelegālu tirdzniecību un šīs tirdzniecības novēršanu (B8-0491/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ārzemju projektu un migrantiem labvēlīgu projektu finansēšanu (B8-0492/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patversmēs esošu veselu dzīvnieku nenogalināšanas prakses veicināšanu (B8-0494/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pacientu tiesībām attiecībā uz vakcināciju (B8-0500/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno cīņas ar viltus ziņām Eiropas īpašo uzdevumu vienību (B8-0501/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada labākā reģiona (EITGLR) balvas izveidi (B8-0504/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par augsni (B8-0505/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Lorenzo Fontana un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā (B8-0532/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu iedzīvotājiem ar invaliditāti Eiropā (B8-0533/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL


12. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 27. septembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Jens Genzer (Nr. 0743/2017); (*) (Nr. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (Nr. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (Nr. 0746/2017); (*) (Nr. 0747/2017); (*) (Nr. 0748/2017); (*) (Nr. 0749/2017); (*) (Nr. 0750/2017); (*) (Nr. 0751/2017); (*) (Nr. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (Nr. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (Nr. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (Nr. 0755/2017); (*) (Nr. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (Nr. 0757/2017); Manuela Rattin (Nr. 0758/2017); (*) (Nr. 0759/2017); Mousa Miah (Nr. 0760/2017); (*) (Nr. 0761/2017); (*) (Nr. 0762/2017); (*) (Nr. 0763/2017); Sergey Neprimerov (Nr. 0764/2017); (*) (Nr. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 signatures) (Nr. 0766/2017); (*) (Nr. 0767/2017); (*) (Nr. 0768/2017); (*) (Nr. 0769/2017); Carlos Bolacha (Nr. 0770/2017); Beth Granter (Nr. 0771/2017); Rickard Jonsson (Nr. 0772/2017); Daniela Preda (Nr. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (Nr. 0774/2017); Jānis Kuzins (Nr. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (Nr. 0777/2017); Letizia Spaventa (Nr. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (Nr. 0779/2017); Michele Chimienti (Nr. 0780/2017); (*) (Nr. 0781/2017); Rui Martins (Nr. 0782/2017); (*) (Nr. 0783/2017); (*) (Nr. 0784/2017); Ignacio Onís (Nr. 0785/2017); (*) (Nr. 0786/2017); Rui Martins (Nr. 0787/2017); (*) (Nr. 0788/2017); Franjo Egri (Nr. 0789/2017); Thorkild Hansen (Nr. 0790/2017); (*) (Nr. 0791/2017); (*) (Nr. 0792/2017); Manfred Häßner (Nr. 0793/2017); (*) (Nr. 0794/2017); (*) (Nr. 0795/2017); (*) (Nr. 0796/2017); (*) (Nr. 0797/2017); (*) (Nr. 0798/2017); (*) (Nr. 0799/2017); (*) (Nr. 0800/2017); (*) (Nr. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (Nr. 0802/2017); Georgios Mylonas (Nr. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (Nr. 0804/2017); (*) (Nr. 0805/2017); Ireneu Vicente (Nr. 0806/2017); (*) (Nr. 0807/2017); (*) (Nr. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (Nr. 0809/2017); (*) (Nr. 0810/2017); Giovanni Cortese (Nr. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0812/2017); Attilio Agazzi (Nr. 0813/2017); (*) (Nr. 0814/2017); Flavio Miccono (Nr. 0815/2017); Flavio Miccono (Nr. 0816/2017); (*) (Nr. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (Nr. 0818/2017); (*) (Nr. 0819/2017); (*) (Nr. 0820/2017); (*) (Nr. 0821/2017); Tommaso Cossovich (Nr. 0823/2017); (*) (Nr. 0824/2017); Monika Łagodzińska (Nr. 0825/2017); Andrea Carola (Nr. 0826/2017); Winfried Scheidges (Nr. 0827/2017); (*) (Nr. 0828/2017); (*) (Nr. 0829/2017); (*) (Nr. 0830/2017); (*) (Nr. 0831/2017); (*) (Nr. 0832/2017); (*) (Nr. 0833/2017); (*) (Nr. 0834/2017); (*) (Nr. 0835/2017); (*) (Nr. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (Nr. 0837/2017); Violeta Gospodinova (Nr. 0838/2017); Remo Pulcini (Nr. 0839/2017); Olga Fernández (Nr. 0840/2017); Séverine Breit (Nr. 0841/2017); Jerzy Wawro (Nr. 0842/2017); (*) (Nr. 0843/2017); (*) (Nr. 0844/2017); (*) (Nr. 0845/2017); (*) (Nr. 0846/2017); (*) (Nr. 0847/2017); (*) (Nr. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (Nr. 0849/2017); Florin Munteanu (Nr. 0850/2017); Pilar Villarino (Nr. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (Nr. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (Nr. 0853/2017); (*) (Nr. 0854/2017); (*) (Nr. 0855/2017); (*) (Nr. 0856/2017); Carlos Silva (Nr. 0857/2017); Ana Losada (Nr. 0858/2017); (*) (Nr. 0859/2017); (*) (Nr. 0860/2017); (*) (Nr. 0861/2017); Kieran Dunne (Nr. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (Nr. 0863/2017); (*) (Nr. 0864/2017); (*) (Nr. 0865/2017); (*) (Nr. 0866/2017); (*) (Nr. 0867/2017); (*) (Nr. 0868/2017); (*) (Nr. 0869/2017); Teresaa Byrne (Nr. 0870/2017); (*) (Nr. 0871/2017); (*) (Nr. 0872/2017); (*) (Nr. 0873/2017); John Newton (Nr. 0874/2017); (*) (Nr. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (Nr. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (Nr. 0877/2017); Caterina Pavone (Nr. 0878/2017); Slavomír Eliáš (Nr. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (Nr. 0880/2017); (*) (Nr. 0881/2017).

Lūgumraksts Nr. 0822/2017 tika svītrots no reģistra, jo pēc šī lūgumraksta iekļaušanas reģistrā iesniedzējs to atsauca.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 28. septembra lēmumu)

INTA komiteja

- Ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšana stratēģiski svarīgās nozarēs (2017/2205(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 28. septembra lēmumu)

AFET komiteja

- Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi visā pasaulē, tostarp zemes piesavināšanās (2017/2206(INI))

IMCO komiteja

- E-komercijas nozares apsekojums (2017/2207(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI komiteja

- Kohēzijas politika un aprites ekonomika (2017/2211(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE)

- Mazāk attīstītie ES reģioni (2017/2208(INI))
(atzinums: PECH, AGRI)

LIBE komiteja

- Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā (2017/2209(INI))
(atzinums: JURI, CULT)

FEMM komiteja

- Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā (2017/2210(INI))
(atzinums: EMPL, JURI)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

- Dzelzceļa transporta statistika (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: JURI (Reglamenta 104. pants)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

ITRE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 14. septembra lēmumu)
- Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(atzinums: IMCO, AFET (Reglamenta 54. pants), BUDG (Reglamenta 54. pants))

CULT komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 28. septembra lēmumu)
- Eiropas Solidaritātes korpuss (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(atzinums: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants))

LIBE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 28. septembra lēmumu)
- Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā (2017/2209(INI))
(atzinums: JURI, CULT (Reglamenta 54. pants))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 28. septembra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (2017/2204(INI))

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par džihādistu ienākumu avotu likvidēšanu — vēršanos pret terorisma finansēšanu (2017/2203(INI))

Nosaukuma maiņa
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 28. septembra lēmumu)

JURI komiteja
- Patstāvīgā ziņojuma (2017/2010(INI)) jaunais nosaukums – 2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti”


14. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 23. oktobra līdz 26. oktobrim.


16. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.37.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika