Index 
Notulen
PDF 260kWORD 78k
Donderdag 5 oktober 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
3.1.De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen
  
3.2.De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena
  
3.3.De situatie op de Maldiven
 4.Stemmingen
  
4.1.De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (stemming)
  
4.2.De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (stemming)
  
4.3.De situatie op de Maldiven (stemming)
  
4.4.Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.5.Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 10.Een Europees actieplan voor de sociale economie (debat)
 11.Ingekomen stukken
 12.Verzoekschriften
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (debat)

Verslag over penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis [2015/2062(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Matera (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Bendt Bendtsen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Rachida Dati, Věra Jourová en Joëlle Bergeron.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 5.10.2017.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 4.10.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen

Ontwerpresoluties B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao en Mario Borghezio lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, en Jiří Pospíšil.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 5.10.2017.


3.2. De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena

Ontwerpresoluties B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler en Anna Elżbieta Fotyga lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 5.10.2017.


3.3. De situatie op de Maldiven

Ontwerpresoluties B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post en Jean Lambert lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Wajid Khan, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, en Jonathan Arnott.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 5.10.2017.


VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 en B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0543/2017

(ter vervanging van B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 en B8-0554/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Ontwerpresoluties B8-0546/2017 en B8-0562/2017 komen te vervallen.)


4.2. De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 en B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0545/2017

(ter vervanging van B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 en B8-0559/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská en Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. De situatie op de Maldiven (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 en B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0549/2017

(ter vervanging van B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 en B8-0561/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post en Wajid Khan, namens de S&D-Fractie;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé en Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0383)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock, die mondelinge amendementen op paragraaf 15 en overweging C indiende, die in aanmerking zijn genomen.


4.4. Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0384)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad.


4.5. Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (stemming)

Verslag over penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis [2015/2062(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch en Marek Jurek

Verslag Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek en Juan Fernando López Aguilar.


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.45 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt hervat om 15.00 uur.


8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

verwezen naar ten principale: LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 6 oktober 2017, in.


10. Een Europees actieplan voor de sociale economie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000070/2017) van Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, aan de Commissie: Een Europees actieplan voor de sociale economie (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš en Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrejs Mamikins.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië – EGF/2017/004IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

INTA

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de mislukking van het beleid inzake windenergie (B8-0489/2017)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het gebrek aan transparantie met betrekking tot de verplaatsingskosten van de Commissie (B8-0490/2017)

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over het aan de kaak stellen en voorkomen van illegale handel in minderjarige voetballers (B8-0491/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de financiering van projecten ten behoeve van buitenlanders en migranten (B8-0492/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over het stimuleren van dierenopvang waarbij gezonde dieren niet worden afgemaakt (B8-0494/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over patiëntenrechten met betrekking tot vaccinaties (B8-0500/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de nieuwe Europese taskforce tegen nepnieuws (B8-0501/2017)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het instellen van de "Europese regio van duurzaam toerisme van het jaar" (B8-0504/2017)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de bodem (B8-0505/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa (B8-0532/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van burgers met een handicap in Europa (B8-0533/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL


12. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde datum in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 27 september 2017

(*) Vertrouwelijk

Jens Genzer (nr. 0743/2017); (*) (nr. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (nr. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (nr. 0746/2017); (*) (nr. 0747/2017); (*) (nr. 0748/2017); (*) (nr. 0749/2017); (*) (nr. 0750/2017); (*) (nr. 0751/2017); (*) (nr. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (nr. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (nr. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nr. 0755/2017); (*) (nr. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 0757/2017); Manuela Rattin (nr. 0758/2017); (*) (nr. 0759/2017); Mousa Miah (nr. 0760/2017); (*) (nr. 0761/2017); (*) (nr. 0762/2017); (*) (nr. 0763/2017); Sergey Neprimerov (nr. 0764/2017); (*) (nr. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 medeondertekenaars) (nr. 0766/2017); (*) (nr. 0767/2017); (*) (nr. 0768/2017); (*) (nr. 0769/2017); Carlos Bolacha (nr. 0770/2017); Beth Granter (nr. 0771/2017); Rickard Jonsson (nr. 0772/2017); Daniela Preda (nr. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr. 0774/2017); Jānis Kuzins (nr. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (nr. 0777/2017); Letizia Spaventa (nr. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (nr. 0779/2017); Michele Chimienti (nr. 0780/2017); (*) (nr. 0781/2017); Rui Martins (nr. 0782/2017); (*) (nr. 0783/2017); (*) (nr. 0784/2017); Ignacio Onís (nr. 0785/2017); (*) (nr. 0786/2017); Rui Martins (nr. 0787/2017); (*) (nr. 0788/2017); Franjo Egri (nr. 0789/2017); Thorkild Hansen (nr. 0790/2017); (*) (nr. 0791/2017); (*) (nr. 0792/2017); Manfred Häßner (nr. 0793/2017); (*) (nr. 0794/2017); (*) (nr. 0795/2017); (*) (nr. 0796/2017); (*) (nr. 0797/2017); (*) (nr. 0798/2017); (*) (nr. 0799/2017); (*) (nr. 0800/2017); (*) (nr. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (nr. 0802/2017); Georgios Mylonas (nr. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0804/2017); (*) (nr. 0805/2017); Ireneu Vicente (nr. 0806/2017); (*) (nr. 0807/2017); (*) (nr. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (nr. 0809/2017); (*) (nr. 0810/2017); Giovanni Cortese (nr. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0812/2017); Attilio Agazzi (nr. 0813/2017); (*) (nr. 0814/2017); Flavio Miccono (nr. 0815/2017); Flavio Miccono (nr. 0816/2017); (*) (nr. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (nr. 0818/2017); (*) (nr. 0819/2017); (*) (nr. 0820/2017); (*) (nr. 0821/2017); Tommaso Cossovich (nr. 0823/2017); (*) (nr. 0824/2017); Monika Łagodzińska (nr. 0825/2017); Andrea Carola (nr. 0826/2017); Winfried Scheidges (nr. 0827/2017); (*) (nr. 0828/2017); (*) (nr. 0829/2017); (*) (nr. 0830/2017); (*) (nr. 0831/2017); (*) (nr. 0832/2017); (*) (nr. 0833/2017); (*) (nr. 0834/2017); (*) (nr. 0835/2017); (*) (nr. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (nr. 0837/2017); Violeta Gospodinova (nr. 0838/2017); Remo Pulcini (nr. 0839/2017); Olga Fernández (nr. 0840/2017); Séverine Breit (nr. 0841/2017); Jerzy Wawro (nr. 0842/2017); (*) (nr. 0843/2017); (*) (nr. 0844/2017); (*) (nr. 0845/2017); (*) (nr. 0846/2017); (*) (nr. 0847/2017); (*) (nr. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (nr. 0849/2017); Florin Munteanu (nr. 0850/2017); Pilar Villarino (nr. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nr. 0853/2017); (*) (nr. 0854/2017); (*) (nr. 0855/2017); (*) (nr. 0856/2017); Carlos Silva (nr. 0857/2017); Ana Losada (nr. 0858/2017); (*) (nr. 0859/2017); (*) (nr. 0860/2017); (*) (nr. 0861/2017); Kieran Dunne (nr. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (nr. 0863/2017); (*) (nr. 0864/2017); (*) (nr. 0865/2017); (*) (nr. 0866/2017); (*) (nr. 0867/2017); (*) (nr. 0868/2017); (*) (nr. 0869/2017); Teresaa Byrne (nr. 0870/2017); (*) (nr. 0871/2017); (*) (nr. 0872/2017); (*) (nr. 0873/2017); John Newton (nr. 0874/2017); (*) (nr. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (nr. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (nr. 0877/2017); Caterina Pavone (nr. 0878/2017); Slavomír Eliáš (nr. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr. 0880/2017); (*) (nr. 0881/2017).

Verzoekschrift nr. 0822/2017 is uit het register verwijderd omdat indiener het na registratie heeft ingetrokken.


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 september 2017)

Commissie INTA

- Screening van buitenlandse investeringen in strategische sectoren (2017/2205(INL))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 september 2017)

Commissie AFET

- Schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof (2017/2206(INI))

Commissie IMCO

- Onderzoek naar e-handel (2017/2207(INI))
(advies: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

Commissie REGI

- Cohesiebeleid en de circulaire economie (2017/2211(INI))
(advies: ENVI, ITRE)

- Achterstandsgebieden in de EU (2017/2208(INI))
(advies: PECH, AGRI)

Commissie LIBE

- Pluralisme van de media en mediavrijheid van de Europese Unie (2017/2209(INI))
(advies: JURI, CULT)

Commissie FEMM

- Gendergelijkheid in de mediasector in de EU (2017/2210(INI))
(advies: EMPL, JURI)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

- Statistieken van het spoorvervoer (herschikking) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: JURI (artikel 104 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie ITRE
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 september 2017)
- Instelling van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van de defensiesector van de EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(advies: IMCO, AFET
(artikel 54 van het Reglement), BUDG (artikel 54 van het Reglement))

Commissie CULT
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 september 2017)
- Europees Solidariteitskorps (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(advies: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie LIBE
(
ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 september 2017)
- Pluralisme van de media en mediavrijheid van de Europese Unie (2017/2209(INI))
(advies: JURI, CULT (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 september 2017)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (2017/2204(INI))

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie, en de EDEO inzake de drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme (2017/2203(INI))

Wijziging titel

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 28 september 2017)

Commissie JURI
- Nieuwe titel van het initiatiefverslag (INI 2017/2010): Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid


14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 23 t/m 26 oktober 2017.


16. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.37 uur gesloten.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid