Indeks 
Protokół
PDF 256kWORD 79k
Czwartek, 5 października 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Systemy penitencjarne i warunki panujące w więzieniach (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Sytuacja osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich
  3.2.Sprawy przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny
  3.3.Sytuacja na Malediwach
 4.Głosowanie
  4.1.Sytuacja osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (głosowanie)
  4.2.Sprawy przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (głosowanie)
  4.3.Sytuacja na Malediwach (głosowanie)
  4.4.Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Systemy penitencjarne i warunki panujące w więzieniach (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 10.Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej (debata)
 11.Składanie dokumentów
 12.Petycje
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Systemy penitencjarne i warunki panujące w więzieniach (debata)

Sprawozdanie w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w więzieniach [2015/2062(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Bendt Bendtsen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai i Tibor Szanyi.

Głos zabrały: Rachida Dati, Věra Jourová i Joëlle Bergeron.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 5.10.2017.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 4.10.2017)


3.1. Sytuacja osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich

Projekty rezolucji B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao i Mario Borghezio przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D i Jiří Pospíšil.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Krzysztof Hetman.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 5.10.2017.


3.2. Sprawy przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny

Projekty rezolucji B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler i Anna Elżbieta Fotyga przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică i Csaba Sógor.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 5.10.2017.


3.3. Sytuacja na Malediwach

Projekty rezolucji B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post i Jean Lambert przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Wajid Khan w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD i Jonathan Arnott.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 5.10.2017.


PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Sytuacja osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 i B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0543/2017

(zastępujący B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 i B8-0554/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset i Jozo Radoš, w imieniu grupy ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Projekty rezolucji B8-0546/2017 i B8-0562/2017 stały się bezprzedmiotowe.)


4.2. Sprawy przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 i B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0545/2017

(zastępujący B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 i B8-0559/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Tibor Szanyi, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská i Zbigniew Kuźmiuk, w imieniu grupy ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset i Jozo Radoš, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé i Bart Staes, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Sytuacja na Malediwach (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 i B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0549/2017

(zastępujący B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 i B8-0561/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post i Wajid Khan, w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset i Jozo Radoš, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Laura Agea, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0383)

Wystąpienia

Charles Tannock przedstawił poprawki ustne do ustępu 15 i motywu C. Obie poprawki ustne zostały przyjęte.


4.4. Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlament zatwierdził wniosek dotyczący rozporządzenia Rady.


4.5. Systemy penitencjarne i warunki panujące w więzieniach (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w więzieniach [2015/2062(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Zalecenie Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch i Marek Jurek

Sprawozdanie Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek i Juan Fernando López Aguilar.


6. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.45.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.00.


8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającej decyzję Rady 2005/387/WSiSW (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 6 października 2017 r.


10. Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000070/2017), które skierowali Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom i Maria Arena, do Komisji: Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson rozwinął pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš i Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Andrejs Mamikins.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wnastępstwie wniosku złożonego przez Włochy – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawiobowiązków pasażerów wruchu kolejowym (wersja przekształcona) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią z drugiej (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekstjednolity) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

INTA

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie porażki polityki w zakresie energetyki wiatrowej (B8-0489/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie braku przejrzystości w zakresie kosztów podróży Komisji Europejskiej (B8-0490/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie ujawniania nielegalnego handlu nieletnimi piłkarzami i zapobiegania mu (B8-0491/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie finansowania projektów zagranicznych i projektów na rzecz imigrantów (B8-0492/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie promowania praktyki niezabijania zdrowych zwierząt w schroniskach (B8-0494/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie praw pacjenta w dziedzinie szczepień (B8-0500/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie nowej europejskiej grupy zadaniowej ds. zwalczania fałszywych informacji (B8-0501/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia konkursu na europejski region roku w dziedzinie zrównoważonej turystyki (REstA) (B8-0504/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie gleby (B8-0505/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Lorenzo Fontana i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia współczynnika urodzeń w Europie (B8-0532/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla obywateli niepełnosprawnych w Europie (B8-0533/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL


12. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniu wskazanym poniżej, zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 27 września 2017 r.

(*) Nazwisko poufne

Jens Genzer (nr 0743/2017); (*) (nr 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (nr 0745/2017); Giedrius Šarkanas (nr 0746/2017); (*) (nr 0747/2017); (*) (nr 0748/2017); (*) (nr 0749/2017); (*) (nr 0750/2017); (*) (nr 0751/2017); (*) (nr 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (nr 0753/2017); Vicente Portes Alemany (nr 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nr 0755/2017); (*) (nr 0756/2017); Pierpaolo Volpe (nr 0757/2017); Manuela Rattin (nr 0758/2017); (*) (nr 0759/2017); Mousa Miah (nr 0760/2017); (*) (nr 0761/2017); (*) (nr 0762/2017); (*) (nr 0763/2017); Sergey Neprimerov (nr 0764/2017); (*) (nr 0765/2017); Aleksandra Wróbel (z 5 podpisami) (nr 0766/2017); (*) (nr 0767/2017); (*) (nr 0768/2017); (*) (nr 0769/2017); Carlos Bolacha (nr 0770/2017); Beth Granter (nr 0771/2017); Rickard Jonsson (nr 0772/2017); Daniela Preda (nr 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr 0774/2017); Jānis Kuzins (nr 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (nr 0777/2017); Letizia Spaventa (nr 0778/2017); Pasqualino Ludovico (nr 0779/2017); Michele Chimienti (nr 0780/2017); (*) (nr 0781/2017); Rui Martins (nr 0782/2017); (*) (nr 0783/2017); (*) (nr 0784/2017); Ignacio Onís (nr 0785/2017); (*) (nr 0786/2017); Rui Martins (nr 0787/2017); (*) (nr 0788/2017); Franjo Egri (nr 0789/2017); Thorkild Hansen (nr 0790/2017); (*) (nr 0791/2017); (*) (nr 0792/2017); Manfred Häßner (nr 0793/2017); (*) (nr 0794/2017); (*) (nr 0795/2017); (*) (nr 0796/2017); (*) (nr 0797/2017); (*) (nr 0798/2017); (*) (nr 0799/2017); (*) (nr 0800/2017); (*) (nr 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (nr 0802/2017); Georgios Mylonas (nr 0803/2017); María Ángeles García Cortés (nr 0804/2017); (*) (nr 0805/2017); Ireneu Vicente (nr 0806/2017); (*) (nr 0807/2017); (*) (nr 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (nr 0809/2017); (*) (nr 0810/2017); Giovanni Cortese (nr 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0812/2017); Attilio Agazzi (nr 0813/2017); (*) (nr 0814/2017); Flavio Miccono (nr 0815/2017); Flavio Miccono (nr 0816/2017); (*) (nr 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (nr 0818/2017); (*) (nr 0819/2017); (*) (nr 0820/2017); (*) (nr 0821/2017); Tommaso Cossovich (nr 0823/2017); (*) (nr 0824/2017); Monika Łagodzińska (nr 0825/2017); Andrea Carola (nr 0826/2017); Winfried Scheidges (nr 0827/2017); (*) (nr 0828/2017); (*) (nr 0829/2017); (*) (nr 0830/2017); (*) (nr 0831/2017); (*) (nr 0832/2017); (*) (nr 0833/2017); (*) (nr 0834/2017); (*) (nr 0835/2017); (*) (nr 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (nr 0837/2017); Violeta Gospodinova (nr 0838/2017); Remo Pulcini (nr 0839/2017); Olga Fernández (nr 0840/2017); Séverine Breit (nr 0841/2017); Jerzy Wawro (nr 0842/2017); (*) (nr 0843/2017); (*) (nr 0844/2017); (*) (nr 0845/2017); (*) (nr 0846/2017); (*) (nr 0847/2017); (*) (nr 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (nr 0849/2017); Florin Munteanu (nr 0850/2017); Pilar Villarino (nr 0851/2017); María Ángeles García Cortés (nr 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nr 0853/2017); (*) (nr 0854/2017); (*) (nr 0855/2017); (*) (nr 0856/2017); Carlos Silva (nr 0857/2017); Ana Losada (nr 0858/2017); (*) (nr 0859/2017); (*) (nr 0860/2017); (*) (nr 0861/2017); Kieran Dunne (nr 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (nr 0863/2017); (*) (nr 0864/2017); (*) (nr 0865/2017); (*) (nr 0866/2017); (*) (nr 0867/2017); (*) (nr 0868/2017); (*) (nr 0869/2017); Teresaa Byrne (nr 0870/2017); (*) (nr 0871/2017); (*) (nr 0872/2017); (*) (nr 0873/2017); John Newton (nr 0874/2017); (*) (nr 0875/2017); Mercè Bes Fuster (nr 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (nr 0877/2017); Caterina Pavone (nr 0878/2017); Slavomír Eliáš (nr 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr 0880/2017); (*) (nr 0881/2017).

Petycja nr 0822/2017 została wycofana z rejestru, ponieważ składający petycję wycofał ją po jej zarejestrowaniu.


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28 września 2017 r.)

komisja INTA

- Monitorowanie inwestycji zagranicznych w strategicznych sektorach (2017/2205(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28 września 2017 r.)

komisja AFET

- Łamanie praw rdzennej ludności na świecie, w tym masowy wykup gruntów rolnych (2017/2206(INI))

komisja IMCO

- Badanie w sektorze handlu elektronicznego (2017/2207(INI))
(opinia: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

komisja REGI

- Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (2017/2211(INI))
(opinia: ENVI, ITRE)

- Słabiej rozwinięte regiony UE (2017/2208(INI))
(opinia: PECH, AGRI)

komisja LIBE

- Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (2017/2209(INI))
(opinia: JURI, CULT)

komisja FEMM

- Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (2017/2210(INI))
(opinia: EMPL, JURI)

Zmiana komisji przedmiotowo właściwej (art. 53 Regulaminu)

- Statystyka transportu kolejowego (wersja przekształcona) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
odesłano do komisji przedmiotowo właśc.: TRAN
opinia: JURI (art. 104 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 września 2017 r.)

- Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(opinia: IMCO, AFET (art. 54 Regulaminu), BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja CULT
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28 września 2017 r.)
- Europejski Korpus Solidarności (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(opinia: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (art. 54 Regulaminu), EMPL (art. 54 Regulaminu))

komisja LIBE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28 września 2017 r.)
- Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (2017/2209(INI))
(opinia: JURI, CULT (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28/09/2017)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28 września 2017 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Hong Kongu, 20 lat po przekazaniu go Chinom (2017/2204(INI))

- Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie odcięcia dżihadystów od źródeł dochodu - ukierunkowanie na finansowanie terroryzmu (2017/2203(INI))

Zmiana tytułu
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28 września 2017 r.)

komisja JURI
- Nowy tytuł sprawozdania z inicjatywy własnej (INI 2017/2010) : Roczne sprawozdania za lata 2015-2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności


14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 23 do 26 października 2017 r.


16. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.37.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności