Zoznam 
Zápisnica
PDF 255kWORD 79k
Štvrtok, 5. októbra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Väzenské systémy a podmienky (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
3.1.Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách
  
3.2.Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu
  
3.3.Situácia na Maldivách
 4.Hlasovanie
  
4.1.Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (hlasovanie)
  
4.2.Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (hlasovanie)
  
4.3.Situácia na Maldivách (hlasovanie)
  
4.4.Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.5.Väzenské systémy a podmienky (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Pozícia Rady v prvom čítaní
 10.Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo (rozprava)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Petície
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Väzenské systémy a podmienky (rozprava)

Správa o väzenských systémoch a podmienkach [2015/2062(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Bendt Bendtsen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Rachida Dati, Věra Jourová a Joëlle Bergeron.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 5.10.2017.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 4.10.2017 .)


3.1. Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách

Návrhy uznesenia B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao a Mario Borghezio uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D a Jiří Pospíšil.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpil Krzysztof Hetman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 5.10.2017.


3.2. Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu

Návrhy uznesenia B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler a Anna Elżbieta Fotyga uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 5.10.2017.


3.3. Situácia na Maldivách

Návrhy uznesenia B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post a Jean Lambert uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Wajid Khan v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD a Jonathan Arnott.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 5.10.2017.


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 a B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0543/2017

(nahrádzajúci B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 a B8-0554/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset a Jozo Radoš, v mene skupiny ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea a Laura Ferrara, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Návrhy uznesenia B8-0546/2017 a B8-0562/2017 sa stali bezpredmetnými.)


4.2. Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 a B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0545/2017

(nahrádzajúci B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 a B8-0559/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Tibor Szanyi, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská a Zbigniew Kuźmiuk, v mene skupiny ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset a Jozo Radoš, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé a Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Situácia na Maldivách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 a B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0549/2017

(nahrádzajúci B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 a B8-0561/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post a Wajid Khan, v mene skupiny S&D;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset a Jozo Radoš, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé a Michel Reimon, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Laura Agea, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0383)

Vystúpenia:

Charles Tannock predložil ústne pozmeňujúce návrhy k odseku 15 a odôvodneniu C. Ústne pozmeňujúce návrhy boli zohľadnené.


4.4. Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlament schválil návrh nariadenia Rady.


4.5. Väzenské systémy a podmienky (hlasovanie)

Správa o väzenských systémoch a podmienkach [2015/2062(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie: Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch a Marek Jurek

Správa: Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek a Juan Fernando López Aguilar.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Schôdza bola prerušená o 12.45.)


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

7. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.00.


8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

predložené gestorskému výboru: LIBE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozície preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 6. októbra 2017.


10. Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000070/2017), ktorú položil Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom a Maria Arena, pre Komisiu: Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš a Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andrejs Mamikins.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oprávach apovinnostiach cestujúcich vželezničnej preprave (prepracované znenie) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – belgický kandidát (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – taliansky kandidát (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – fínsky kandidát (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – španielsky kandidát (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – dánsky kandidát (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – portugalský kandidát (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – bulharský kandidát (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

INTA

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o neúspechu politík v oblasti veternej energie (B8-0489/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Sophie Montel. Návrh uznesenia o nedostatočnej transparentnosti cestovných výdavkov Komisie (B8-0490/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o hlásení prípadov nedovoleného obchodovania s detskými futbalovými hráčmi a o predchádzaní tomuto javu (B8-0491/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o financovaní zahraničných a promigračných projektov (B8-0492/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o presadzovaní postupov nezabíjania zdravých zvierat v útulkoch (B8-0494/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o právach pacientov v oblasti očkovania. (B8-0500/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o novej európskej pracovnej skupine proti falošným správam (B8-0501/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o udeľovaní každoročného titulu európskeho regiónu udržateľného cestovného ruchu (B8-0504/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o pôde (B8-0505/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o zvýšení pôrodnosti v Európe (B8-0532/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore občanov so zdravotným postihnutím v Európe (B8-0533/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL


12. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedený deň v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 27. septembra 2017

(*) Meno je utajené

Jens Genzer (č. 0743/2017); (*) (č. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (č. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (č. 0746/2017); (*) (č. 0747/2017); (*) (č. 0748/2017); (*) (č. 0749/2017); (*) (č. 0750/2017); (*) (č. 0751/2017); (*) (č. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (č. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (č. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (č. 0755/2017); (*) (č. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (č. 0757/2017); Manuela Rattin (č. 0758/2017); (*) (č. 0759/2017); Mousa Miah (č. 0760/2017); (*) (č. 0761/2017); (*) (č. 0762/2017); (*) (č. 0763/2017); Sergey Neprimerov (č. 0764/2017); (*) (č. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 podpisov) (č. 0766/2017); (*) (č. 0767/2017); (*) (č. 0768/2017); (*) (č. 0769/2017); Carlos Bolacha (č. 0770/2017); Beth Granter (č. 0771/2017); Rickard Jonsson (č. 0772/2017); Daniela Preda (č. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (č. 0774/2017); Jānis Kuzins (č. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (č. 0777/2017); Letizia Spaventa (č. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (č. 0779/2017); Michele Chimienti (č. 0780/2017); (*) (č. 0781/2017); Rui Martins (č. 0782/2017); (*) (č. 0783/2017); (*) (č. 0784/2017); Ignacio Onís (č. 0785/2017); (*) (č. 0786/2017); Rui Martins (č. 0787/2017); (*) (č. 0788/2017); Franjo Egri (č. 0789/2017); Thorkild Hansen (č. 0790/2017); (*) (č. 0791/2017); (*) (č. 0792/2017); Manfred Häßner (č. 0793/2017); (*) (č. 0794/2017); (*) (č. 0795/2017); (*) (č. 0796/2017); (*) (č. 0797/2017); (*) (č. 0798/2017); (*) (č. 0799/2017); (*) (č. 0800/2017); (*) (č. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (č. 0802/2017); Georgios Mylonas (č. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (č. 0804/2017); (*) (č. 0805/2017); Ireneu Vicente (č. 0806/2017); (*) (č. 0807/2017); (*) (č. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (č. 0809/2017); (*) (č. 0810/2017); Giovanni Cortese (č. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0812/2017); Attilio Agazzi (č. 0813/2017); (*) (č. 0814/2017); Flavio Miccono (č. 0815/2017); Flavio Miccono (č. 0816/2017); (*) (č. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (č. 0818/2017); (*) (č. 0819/2017); (*) (č. 0820/2017); (*) (č. 0821/2017); Tommaso Cossovich (č. 0823/2017); (*) (č. 0824/2017); Monika Łagodzińska (č. 0825/2017); Andrea Carola (č. 0826/2017); Winfried Scheidges (č. 0827/2017); (*) (č. 0828/2017); (*) (č. 0829/2017); (*) (č. 0830/2017); (*) (č. 0831/2017); (*) (č. 0832/2017); (*) (č. 0833/2017); (*) (č. 0834/2017); (*) (č. 0835/2017); (*) (č. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (č. 0837/2017); Violeta Gospodinova (č. 0838/2017); Remo Pulcini (č. 0839/2017); Olga Fernández (č. 0840/2017); Séverine Breit (č. 0841/2017); Jerzy Wawro (č. 0842/2017); (*) (č. 0843/2017); (*) (č. 0844/2017); (*) (č. 0845/2017); (*) (č. 0846/2017); (*) (č. 0847/2017); (*) (č. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (č. 0849/2017); Florin Munteanu (č. 0850/2017); Pilar Villarino (č. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (č. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (č. 0853/2017); (*) (č. 0854/2017); (*) (č. 0855/2017); (*) (č. 0856/2017); Carlos Silva (č. 0857/2017); Ana Losada (č. 0858/2017); (*) (č. 0859/2017); (*) (č. 0860/2017); (*) (č. 0861/2017); Kieran Dunne (č. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (č. 0863/2017); (*) (č. 0864/2017); (*) (č. 0865/2017); (*) (č. 0866/2017); (*) (č. 0867/2017); (*) (č. 0868/2017); (*) (č. 0869/2017); Teresaa Byrne (č. 0870/2017); (*) (č. 0871/2017); (*) (č. 0872/2017); (*) (č. 0873/2017); John Newton (č. 0874/2017); (*) (č. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (č. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (č. 0877/2017); Caterina Pavone (č. 0878/2017); Slavomír Eliáš (č. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (č. 0880/2017); (*) (č. 0881/2017).

Petícia č. 0822/2017 bola stiahnutá z registra po tom, ako ju stiahol predkladateľ po jej zaregistrovaní.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. septembra 2017)

výbor INTA

- Kontrola zahraničných investícií v strategických odvetviach (2017/2205(INL))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. septembra 2017)

výbor AFET

- Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy (2017/2206(INI))

výbor IMCO

- Prieskum v sektore elektronického obchodu (2017/2207(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

výbor REGI

- Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (2017/2211(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

- Zaostávajúce regióny v EÚ (2017/2208(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI)

výbor LIBE

- Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (2017/2209(INI))
(stanovisko: JURI, CULT)

výbor FEMM

- Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (2017/2210(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)

Zmeny pridelenia veci (článok 53 rokovacieho poriadku)

- Štatistika železničnej dopravy (prepracované znenie) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
pridelené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14. septembra 2017)

- Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(stanovisko: IMCO, AFET (článok 54 rokovacieho poriadku), BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor CULT

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. septembra 2017)

- Európsky zbor solidarity (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(stanovisko: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor LIBE

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. septembra 2017)

- Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (2017/2209(INI))
(stanovisko: JURI, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 113 rokovacieho poriadku)

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. septembra 2017)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ o Hongkongu: 20 rokov po odovzdaní (2017/2204(INI))

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ o odstavení džihádistov od zdrojov financovania a cielených opatreniach proti financovaniu terorizmu (2017/2203(INI))

Zmena názvu

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. septembra 2017)

výbor JURI

- nový názov iniciatívnej správy (INI 2017/2010): Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 23. do 26. októbra 2017.


16. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.37 h.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia