Kazalo 
Zapisnik
PDF 254kWORD 79k
Četrtek, 5. oktober 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Zaporniški sistemi in razmere v zaporih (razprava)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
3.1.Položaj albinov v Malaviju in drugih afriških državah
  
3.2.Primeri voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene
  
3.3.Razmere na Maldivih
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Položaj albinov v Malaviju in drugih afriških državah (glasovanje)
  
4.2.Primeri voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene (glasovanje)
  
4.3.Razmere na Maldivih (glasovanje)
  
4.4.Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Zaporniški sistemi in razmere v zaporih (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanj
 7.Nadaljevanje seje
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 10.Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo (razprava)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Peticije
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Zaporniški sistemi in razmere v zaporih (razprava)

Poročilo o zaporniških sistemih in razmerah v zaporih [2015/2062(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Barbara Matera (pripravljavka mnenja odbora FEMM), José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Caterina Chinnici v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Bendt Bendtsen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza in Juan Fernando López Aguilar.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai in Tibor Szanyi.

Govorili so Rachida Dati, Věra Jourová in Joëlle Bergeron.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.5 zapisnika z dne 5.10.2017.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 4.10.2017)


3.1. Položaj albinov v Malaviju in drugih afriških državah

predlogi resolucij B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao in Mario Borghezio so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, in Jiří Pospíšil.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govoril je Krzysztof Hetman.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot in Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika z dne 5.10.2017.


3.2. Primeri voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene

predlogi resolucij B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler in Anna Elżbieta Fotyga so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică in Csaba Sógor

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 5.10.2017.


3.3. Razmere na Maldivih

predlogi resolucij B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post in Jean Lambert so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Wajid Khan v imenu skupine S&D, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, in Jonathan Arnott.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 5.10.2017.


PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Položaj albinov v Malaviju in drugih afriških državah (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 in B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0543/2017

(ki nadomešča B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 in B8-0554/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea in Laura Ferrara v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Predloga resolucij B8-0546/2017 in B8-0562/2017 sta brezpredmetna.)


4.2. Primeri voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 in B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0545/2017

(ki nadomešča B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 in B8-0559/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Tibor Szanyi v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská in Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Razmere na Maldivih (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 in B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0549/2017

(ki nadomešča B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 in B8-0561/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post in Wajid Khan, v imenu skupine S&D;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé in Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini in Laura Agea v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0383)

Govori

Charles Tannock je podal ustna predloga spremembe k odstavku 15 in uvodni izjavi C, ki sta bila upoštevana.


4.4. Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK UREDBE SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlament je odobril osnutek uredbe Sveta.


4.5. Zaporniški sistemi in razmere v zaporih (glasovanje)

Poročilo o zaporniških sistemih in razmerah v zaporih [2015/2062(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch in Marek Jurek

Poročilo: Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek in Juan Fernando López Aguilar.


6. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 12.45.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 6. oktobra 2017.


10. Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000070/2017), ki so ga postavili Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom in Maria Arena Komisiji: Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson je predstavil vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš in Seán Kelly, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić.

Po postopku "catch the eye" je govoril Andrejs Mamikins.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov vželezniškem prometu (prenovitev) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - belgijski kandidat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - italijanski kandidat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - finski kandidat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - španski kandidat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - danski kandidat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - portugalski kandidat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - bolgarski kandidat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

INTA

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o neuspešnosti politik na področju vetrne energije (B8-0489/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Sophie Montel. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pri potnih stroških Komisije (B8-0490/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o obsodbi in preprečevanju nezakonite trgovine z nogometaši, ki so še otroci (B8-0491/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Dominique Martin. Predlog resolucije o financiranju projektov za tujce in migrante (B8-0492/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o spodbujanju prakse neubijanja zdravih živali v zavetiščih (B8-0494/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pravici pacientov do odločanja glede cepljenja (B8-0500/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o novi evropski projektni skupini za boj proti lažnim novicam (B8-0501/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi „evropske trajnostne turistične regije leta“ (B8-0504/2017)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o varstvu tal (B8-0505/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Lorenzo Fontana in Matteo Salvini. Predlog resolucije o povečanju rodnosti v Evropi (B8-0532/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori invalidov v Evropi (B8-0533/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL


12. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedeni datum v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

27. septembra 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno

Jens Genzer (št. 0743/2017); (*) (št. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (št. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (št. 0746/2017); (*) (št. 0747/2017); (*) (št. 0748/2017); (*) (št. 0749/2017); (*) (št. 0750/2017); (*) (št. 0751/2017); (*) (št. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (št. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (št. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (št. 0755/2017); (*) (št. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (št. 0757/2017); Manuela Rattin (št. 0758/2017); (*) (št. 0759/2017); Mousa Miah (št. 0760/2017); (*) (št. 0761/2017); (*) (št. 0762/2017); (*) (št. 0763/2017); Sergey Neprimerov (št. 0764/2017); (*) (št. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 podpisov) (št. 0766/2017); (*) (št. 0767/2017); (*) (št. 0768/2017); (*) (št. 0769/2017); Carlos Bolacha (št. 0770/2017); Beth Granter (št. 0771/2017); Rickard Jonsson (št. 0772/2017); Daniela Preda (št. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (št. 0774/2017); Jānis Kuzins (št. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (št. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (št. 0777/2017); Letizia Spaventa (št. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (št. 0779/2017); Michele Chimienti (št. 0780/2017); (*) (št. 0781/2017); Rui Martins (št. 0782/2017); (*) (št. 0783/2017); (*) (št. 0784/2017); Ignacio Onís (št. 0785/2017); (*) (št. 0786/2017); Rui Martins (št. 0787/2017); (*) (št. 0788/2017); Franjo Egri (št. 0789/2017); Thorkild Hansen (št. 0790/2017); (*) (št. 0791/2017); (*) (št. 0792/2017); Manfred Häßner (št. 0793/2017); (*) (št. 0794/2017); (*) (št. 0795/2017); (*) (št. 0796/2017); (*) (št. 0797/2017); (*) (št. 0798/2017); (*) (št. 0799/2017); (*) (št. 0800/2017); (*) (št. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (št. 0802/2017); Georgios Mylonas (št. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (št. 0804/2017); (*) (št. 0805/2017); Ireneu Vicente (št. 0806/2017); (*) (št. 0807/2017); (*) (št. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (št. 0809/2017); (*) (št. 0810/2017); Giovanni Cortese (št. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (št. 0812/2017); Attilio Agazzi (št. 0813/2017); (*) (št. 0814/2017); Flavio Miccono (št. 0815/2017); Flavio Miccono (št. 0816/2017); (*) (št. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (št. 0818/2017); (*) (št. 0819/2017); (*) (št. 0820/2017); (*) (št. 0821/2017); Tommaso Cossovich (št. 0823/2017); (*) (št. 0824/2017); Monika Łagodzińska (št. 0825/2017); Andrea Carola (št. 0826/2017); Winfried Scheidges (št. 0827/2017); (*) (št. 0828/2017); (*) (št. 0829/2017); (*) (št. 0830/2017); (*) (št. 0831/2017); (*) (št. 0832/2017); (*) (št. 0833/2017); (*) (št. 0834/2017); (*) (št. 0835/2017); (*) (št. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (št. 0837/2017); Violeta Gospodinova (št. 0838/2017); Remo Pulcini (št. 0839/2017); Olga Fernández (št. 0840/2017); Séverine Breit (št. 0841/2017); Jerzy Wawro (št. 0842/2017); (*) (št. 0843/2017); (*) (št. 0844/2017); (*) (št. 0845/2017); (*) (št. 0846/2017); (*) (št. 0847/2017); (*) (št. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (št. 0849/2017); Florin Munteanu (št. 0850/2017); Pilar Villarino (št. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (št. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (št. 0853/2017); (*) (št. 0854/2017); (*) (št. 0855/2017); (*) (št. 0856/2017); Carlos Silva (št. 0857/2017); Ana Losada (št. 0858/2017); (*) (št. 0859/2017); (*) (št. 0860/2017); (*) (št. 0861/2017); Kieran Dunne (št. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (št. 0863/2017); (*) (št. 0864/2017); (*) (št. 0865/2017); (*) (št. 0866/2017); (*) (št. 0867/2017); (*) (št. 0868/2017); (*) (št. 0869/2017); Teresaa Byrne (št. 0870/2017); (*) (št. 0871/2017); (*) (št. 0872/2017); (*) (št. 0873/2017); John Newton (št. 0874/2017); (*) (št. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (št. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (št. 0877/2017); Caterina Pavone (št. 0878/2017); Slavomír Eliáš (št. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (št. 0880/2017); (*) (št. 0881/2017).

Peticija št. 0822/2017 je bila umaknjena iz registra, saj jo je predlagatelj umaknil po registraciji.


13. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 46 Poslovnika)

V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. septembra 2017

odbor INTA

- Preverjanje tujih naložb v strateških sektorjih (2017/2205(INL))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. septembra 2017

odbor AFET

- Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem zemljišč (2017/2206(INI))

odbor IMCO

- Preiskava sektorja elektronskega poslovanja (2017/2207(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

odbor REGI

- Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (2017/2211(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE)

- Regije EU, ki zaostajajo v razvoju (2017/2208(INI))
(mnenje: PECH, AGRI)

odbor LIBE

- Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji (2017/2209(INI))
(mnenje: JURI, CULT)

odbor FEMM

- Enakost spolov v medijskem sektorju v EU (2017/2210(INI))
(mnenje: EMPL, JURI)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

- Statistika železniškega prevoza (prenovitev) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: JURI (člen 104 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ITRE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. septembra 2017)
- Vzpostavitev programa za razvoj evropske obrambne industrije, namenjenega podpori konkurenčnosti in inovacijske zmogljivosti obrambe EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(mnenje: IMCO, AFET (člen 54 Poslovnika), BUDG (člen 54 Poslovnika))

odbor CULT
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. septembra 2017)
- Evropske solidarnostne enote (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(mnenje: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika))

odbor LIBE
(
V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. septembra 2017)
- Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji (2017/2209(INI))
(mnenje: JURI, CULT) (člen 54 Poslovnika))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 113 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. septembra 2017)

odbor AFET

- Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Hongkongu: 20 let po predaji (2017/2204(INI))

- Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o ustavitvi finančnih virov džihadistov - ukrepanje zoper financiranje terorizma (2017/2203(INI))

Sprememba naslova
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. septembra 2017)

odbor JURI
- Novi naslov samoiniciativnega poročila (INI 2017/2010) : Letna poročila 2015–2016 o subsidiarnosti in sorazmernosti


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 23. do 26. oktobra 2017.


16. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.37.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov