Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση του Σώματος

Η Ulrike Lunacek κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 9 Νοεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την εκλογή του Rory Palmer ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Glenis Willmott με ισχύ από 3 Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Rory Palmer καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου