Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. spalio 23 d. - Strasbūras

10. Derybos prieš pradedant pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- ITRE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo (COM(2016)0591 – C8–0382/2016 – 2016/0286(COD)). Pranešėjas: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- ITRE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (COM(2016)0590 – C8–0379/2016 – 2016/0288(COD)). Rapporteure: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- AGRI komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8–0514/2016 – 2016/0389(COD)). Pranešėja: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ECON komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo (COM(2016)0853 – C8–0479/2016 – 2016/0363(COD)). Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ITRE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (COM(2016)0765 – C8–0499/2016 – 2016/0381(COD)). Pranešėjas: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (COM(2017)0047 – C8–0025/2017 – 2017/0015(COD)). Pranešėjas: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (COM(2017)0008 – C8–0008/2017 – 2017/0002(COD)). Pranešėja: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo ddėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016)0468 – C8–0325/2016 – 2016/0225(COD)). Pranešėja: Malin Björk (A8-0316/2017)

- TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (COM(2016)0285 – C8–0195/2016 – 2016/0149(COD)). Pranešėja: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/0794 (COM(2016)0731, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) – C8–0466/2016 – 2016/0357B(COD)). Pranešėja: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (COM(2017)0010 – C8–0009/2017 – 2017/0003(COD)). Pranešėja: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8–0466/2016 – 2016/0357A(COD)). Pranešėja: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) (COM(2013)0535 – C7–0240/2013 – 2013/0256(COD)). Pranešėjas: Axel Voss (A8-0320/2017)

- EMPL komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (COM(2016)0128 – C8–0114/2016 – 2016/0070(COD)). Pranešėjos: Elisabeth Morin-Chartier ir Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2017 m. spalio 24 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Teisinė informacija - Privatumo politika