Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

11. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета за изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06270 - (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Препоръките са на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност