Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, LIBE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 във връзка с промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

CULT, EMPL, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Съвет на Европейския съюз: Назначаване на председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2017 г.: Осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ вследствие на преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, CONT

2) от парламентарни комисии,

2.1) доклади

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Доклад относно политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (2016/2270(INI)) - EMPL - Докладчик: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Доклад относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI)) - LIBE - Докладчик: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Доклад относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Доклад относно контрола на разходите и мониторинга на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (2016/2242(INI)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Доклад относно прилагането на Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност) (2016/2251(INI)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG - Докладчици: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ вследствие на преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - LIBE - Докладчик: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Доклад относно икономическите политики на еврозоната (2017/2114(INI)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Доклад относно препоръката до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия (2017/2192(INI)) - INTA - Докладчик: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Доклад относно препоръката до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (2017/2193(INI)) - INTA - Докладчик: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE - Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Правна информация - Политика за поверителност