Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 23. října 2017 - Štrasburk

15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, LIBE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

CULT, EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Rada Evropské unie: Jmenování předsedy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: Poskytnutí financování pro Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, CONT

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Zpráva o politikách zaměřených na zaručení minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě (2016/2270(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Zpráva o aspektech týkajících se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti anticiganismu (2017/2038(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Zpráva o legitimních opatřeních na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací podniků a veřejných orgánů (2016/2224(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Zpráva ke kontrole výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (2016/2242(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Zpráva k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (2016/2251(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajky: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 č. 5/2017, kterým se zajišťuje financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (EAR) v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé jménem Unie (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Zpráva o hospodářských politikách eurozóny (2017/2114(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Zpráva o doporučení Radě týkajícímu se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Austrálií (2017/2192(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Zpráva o doporučení Radě týkajícímu se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Novým Zélandem (2017/2193(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se za účelem zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice „drogy“ mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a kterou se zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Právní upozornění - Ochrana soukromí