Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 23. listopada 2017. - Strasbourg

15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br.526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, LIBE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE, JURI, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

CULT, EMPL, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Vijeće Europske unije: o imenovanju predsjedavajućeg Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2017.: osiguravanje financijskih sredstava za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećanje pričuve za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon revizije Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, CONT

2) odbora

2.1) izvješća

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - : Bart Staes (A8-0291/2017)

- Izvješće o politikama minimalnog dohotka kao sredstvu za suzbijanje siromaštva (2016/2270(INI)) - EMPL - : Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za bioindustriju (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE - : Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Izvješće o aspektima temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma (2017/2038(INI)) - LIBE - : Soraya Post (A8-0294/2017)

- Izvješće o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka trgovačkih društava i javnih tijela djeluju u javnom interesu (2016/2224(INI)) - JURI - : Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Izvješće o nadzoru nad potrošnjom i praćenju isplativosti programa Garancija za mlade EU-a (2016/2242(INI)) - CONT - : Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Izvješće o primjeni Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (2016/2251(INI)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG - : Jens Geier (A8-0298/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG - : Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna Europske unije br. 5/2017 za financijsku godinu 2017. kojim se osiguravaju financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećava pričuva za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon preispitivanja Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG - : Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN - : Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke br. 2007/659/EZ (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI - : Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Izvješće o ekonomskim politikama europodručja (2017/2114(INI)) - ECON - : Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Australijom (2017/2192(INI)) - INTA - : Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Novim Zelandom (2017/2193(INI)) - INTA - : Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom droge i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE - : Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti