Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 23 oktober 2017 - Straatsburg

15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ITRE, JURI, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

CULT, EMPL, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Arabische Republiek Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) zijn vastgesteld (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Raad van de Europese Unie: benoeming van de voorzitter van de Europese Adviescommissie voor statistische governance (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de Reserve voor noodhulp (EAR) naar aanleiding van de herziening van de verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, CONT

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Verslag over beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (2016/2270(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Verslag over de grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (2017/2038(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Verslag over legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties (2016/2224(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Verslag over de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregelingen voor jongeren (2016/2242(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (2016/2251(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de reserve voor noodhulp naar aanleiding van de herziening van de verordening inzake het nieuwe meerjarig financieel kader (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Verslag over het economisch beleid van de eurozone (2017/2114(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Verslag over de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen met Australië (2017/2192(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Verslag over de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor handelsonderhandelingen met Nieuw-Zeeland (2017/2193(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid