Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 23 października 2017 r. - Strasburg

15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego wzakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

ITRE, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr1303/2013 wodniesieniu do zmian zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i na cel „Europejska współpraca terytorialna” (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

CULT, EMPL, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzjI Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określającej warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określającej warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określającej warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

AFET

- Rada Unii Europejskiej: Mianowanie przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017: Zapewnienie finansowania dla Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną w związku z rewizją rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

DEVE, AFET, CONT

2) przez komisje parlamentarne,

2.1) sprawozdania

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Sprawozdanie w sprawie strategii politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki z ubóstwem (2016/2270(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Sprawozdanie w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (2017/2038(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Sprawozdanie w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne (2016/2224(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Sprawozdanie w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (2016/2242(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (tzw. ELD) (2016/2251(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2017 na rok budżetowy 2017, zapewniającego finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną w następstwie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Sprawozdanie w prawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontrolnym (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej strefy euro (2017/2114(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Sprawozdanie dotyczące zalecenia dla Rady w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do negocjacji handlowych z Australią (2017/2192(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Sprawozdanie dotyczące zalecenia dla Rady w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do negocjacji handlowych z Nową Zelandią (2017/2193(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającej decyzję Rady 2005/387/WSiSW (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności