Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 23. októbra 2017 - Štrasburg

15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, LIBE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov nahospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu azamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

CULT, EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hášimovského kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Egyptskej arabskej republiky na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Rada Európskej únie: Vymenovanie predsedu Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017: Vyčlenenie finančných prostriedkov na financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc (EAR) v nadväznosti na revíziu nariadenia o viacročnom finančnom rámci (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, CONT

2) parlamentných výborov,

2.1) správy:

- Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Správa o politikách zameraných na zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe (2016/2270(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Správa o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu (2017/2038(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Správa o legitímnych opatreniach na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov (2016/2224(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Správa o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd („smernica o environmentálnej zodpovednosti“) (2016/2251(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky na financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a zvyšuje rezerva na núdzovú pomoc (EAR) v nadväznosti na revíziu nariadenia o viacročnom finančnom rámci (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Správa o hospodárskych politikách eurozóny (2017/2114(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Správa o odporúčaní Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Austráliou (2017/2192(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Správa o odporúčaní Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Novým Zélandom (2017/2193(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia