Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

16. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Изказаха се Daniele Viotti относно случая на Ахмадреза Джалали, ирански учен, осъден на смърт в Иран (председателят припомни, че премахването на смъртното наказание е приоритет за Европейския съюз и пое ангажимент да се свърже с иранския президент) и James Carver относно терористичното нападение, при което загинаха стотици в Могадишо, Сомалия (председателят се присъедини към думите на James Carver).

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание на втората месечна сесия през октомври 2017 г. (PE 611.536/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

- Искане от групата Verts/ALE разискванията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалното насилие в ЕС" (точка 67 от окончателния проект на дневен ред) да приключи с внасяне на предложения за резоляция.

Изказа се Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

- Искане от групата ALDE за промяна в реда между предвиденото за сряда сутрин разискване (точка 36 от окончателния проект на дневен ред) относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени и изявлението на Комисията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалното насилие в ЕС.

Изказаха се: Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която обоснова искането, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, против искането.

Парламентът одобрява искането.

Изказаха се: Manfred Weber, Maria João Rodrigues и Edouard Martin относно положението в Парламента.

Председателят припомни решението на Бюрото от 14 април 2014 г. относно вътрешния правилник за Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз между акредитирани парламентарни сътрудници и членове на Европейския парламент и предотвратяването на такъв тормоз на работното място и припомни също така ролята на този консултативен комитет, както и процедурата, която трябва да се следва в случай на морален или сексуален тормоз.

Сряда

- Искане от групата Verts/ALE за отлагане на общото разискване „Система за влизане/излизане“ за по-късен период на сесия.

Изказаха се: Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, за да обоснове искането, и Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, против искането.

Парламентът отхвърля искането

- Искане от групата GUE/NGL за преместване на изявлението на Съвета и на Комисията относно механизмите за реагиране на горски пожари в Северна Испания и Португалия" (точка 69 от окончателния проект на дневен ред) като първа точка за следобеда.

Изказаха се: João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Marcel de Graaff против искането.

С поименно гласуване (68 „за“, 208 „против“, 35 „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност