Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν ο Daniele Viotti σχετικά με την υπόθεση του Ahmadreza Djalali, ιρανού επιστήμονα που διαμένει στη Σουηδία και καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλαμβάνει να έλθει σε επαφή με τον ιρανό Πρόεδρο) και ο James Carver σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που προκάλεσε εκατοντάδες θύματα στο Μουκντίσο της Σομαλίας (ο Πρόεδρος συντάσσεται με τις απόψεις του James Carver).

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Οκτωβρίου II 2017 (PE 611.536/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE με σκοπό η συζήτηση με θέμα "Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ" (σημείο 67 του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης) να περατωθεί με την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας ALDE με σκοπό να αντιστραφεί η σειρά της συζήτησης που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης (σημείο 36 του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης) με θέμα "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες", με τη δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ".

Παρεμβαίνουν η Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, Maria João Rodrigues και Edouard Martin σχετικά με την κατάσταση εντός του Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την απόφαση του Προεδρείου, της 14ης Απριλίου 2014, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες της συμβουλευτικής επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρόληψή της στον χώρο εργασίας, και υπενθυμίζει επίσης τον ρόλο της εν λόγω συμβουλευτικής επιτροπής και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τετάρτη

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE με σκοπό την αναβολή της κοινής συζήτησης με θέμα "Σύστημα εισόδου/εξόδου" για μεταγενέστερη σύνοδο.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL με σκοπό τη μετακίνηση της δήλωσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Μηχανισμοί αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στη βόρεια Ισπανία και στην Πορτογαλία" (σημείο 69 του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης) στο πρώτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Παρεμβαίνει ο João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και ο Marcel de Graaff κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (68 υπέρ, 208 κατά, 35 αποχές).

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου