Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2017

Внесени текстове :

A8-0270/2017

Разисквания :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

17. Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu представи доклада.

Изказаха се: Elisabetta Gardini (докладчик по становището на комисията ENVI) и Jan Huitema (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa (докладчик по становището на комисията INTA), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Edward Czesak, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling и Eleonora Evi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria и Massimo Paolucci.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Mihai Ţurcanu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 24.10.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност