Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0270/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0270/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

17. Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Ο Mihai Ţurcanu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Jan Huitema (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Edward Czesak, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling και Eleonora Evi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria και Massimo Paolucci.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Mihai Ţurcanu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου