Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0270/2017

Ingediende teksten :

A8-0270/2017

Debatten :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Notulen
Maandag 23 oktober 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

17. Bemestingsproducten met CE-markering ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Jan Huitema (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Edward Czesak, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling en Eleonora Evi.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria en Massimo Paolucci.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Mihai Ţurcanu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 24.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid