Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0270/2017

Teksty złożone :

A8-0270/2017

Debaty :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokół
Poniedziałek, 23 października 2017 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

17. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Elisabetta Gardini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI) i Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI).

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Edward Czesak w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling i Eleonora Evi.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria i Massimo Paolucci.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Mihai Ţurcanu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 24.10.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności