Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2017

Predkladané texty :

A8-0270/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Zápisnica
Pondelok, 23. októbra 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

17. Hnojivé výrobky s označením CE ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Edward Czesak v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling a Eleonora Evi.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria a Massimo Paolucci.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Mihai Ţurcanu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 24.10.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia