Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0270/2017

Ingivna texter :

A8-0270/2017

Debatter :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokoll
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

17. CE-märkta gödselprodukter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elisabetta Gardini (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Edward Czesak för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling och Eleonora Evi.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria och Massimo Paolucci.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Mihai Ţurcanu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 24.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy