Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0261(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0359/2016

Разисквания :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0393

Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

18. Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II - Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества *** I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni и Teresa Jiménez-Becerril Barrio представиха доклада и препоръката за второ четене.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказа се Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Michał Boni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 24.10.2017 г и точка 5.8 от протокола от 24.10.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност