Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0261(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0359/2016

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0393

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

18. Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II - Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες *** I (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0359/2016)

Οι Michał Boni και Teresa Jiménez-Becerril Barrio παρουσιάζουν την έκθεση και τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Michał Boni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017 και σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου