Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0261(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0359/2016

Debatter :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0393

Protokoll
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg

18. Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II - Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen *** I (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni och Teresa Jiménez-Becerril Barrio redogjorde för betänkandet och andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan och Eleftherios Synadinos.

Talare: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Michał Boni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 24.10.2017 och punkt 5.8 i protokollet av den 24.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy