Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Избиране на заместник-председател (срок за внасяне на кандидатури)
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Решение за започване на междуинституционални преговори (член 69в от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 12.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 15.Внесени документи
 16.Ред на работа
 17.Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I (разискване)
 18.Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II - Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества *** I (разискване)
 19.Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (кратко представяне)
 20.Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (кратко представяне)
 21.Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (173 kb) Присъствен списък (55 kb) Резултати от поименно гласуване (25 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (26 kb) 
 
Протокол (262 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от поименно гласуване (422 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност