Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I (συζήτηση)
 18.Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II - Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες *** I (συζήτηση)
 19.Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (σύντομη παρουσίαση)
 20.Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (σύντομη παρουσίαση)
 21.Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (177 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (262 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (416 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου