Indeks 
Protokol
PDF 245kWORD 77k
Mandag den 23. oktober 2017 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Arbejdsplan
 17.CE-mærkede gødningsprodukter ***I (forhandling)
 18.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II - Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer *** I (forhandling)
 19.Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (kortfattet forelæggelse)
 20.Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (kortfattet forelæggelse)
 21.Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 5. oktober 2017, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.04.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de skovbrande, der havde ramt Portugal og Spanien. Han bekendtgjorde, at der ville blive iværksat foranstaltninger på europæisk plan med henblik på at forebygge brande og yde støtte til ofre. Formanden orienterede om formændene for Kommissionen, Rådet og Parlamentets beslutning om at tildele ofrene pengesummen fra Prinsessen af Asturiens ”Concord-pris”, som var blevet tildelt Den Europæiske Union fredag den 20. oktober 2017 i Oviedo, Spanien.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed for at mindes ofrene for skovbrandene i Portugal og Spanien samt ofrene for orkanen Ophelia i Irland.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Parlamentets sammensætning

Ulrike Lunacek havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 9. november 2017.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at mandatet var ledigt med virkning fra denne dato og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at Rory Palmer var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Glenis Willmott med virkning fra den 3. oktober 2017.

Rory Palmer deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)

Efter Ulrike Lunacek den 24. oktober 2017 fratrådte sin post som næstformand og på formandens forslag fastsattes fristen for kandidaturer til valget af en næstformand til tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 18.00.

Valget ville finde sted torsdag den 26. oktober 2017 kl. 12.00.


7. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke og Jonathan Bullock.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra GUE/NGL-Gruppen og EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Stelios Kouloglou

TRAN: Marie-Pierre Vieu i stedet for Stelios Kouloglou

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Marie-Pierre Vieu

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Mireille D'Ornano i stedet for Sophie Montel

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 25. oktober 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Formanden meddelte, at dokument 00022/2017/LEX ville blive undertegnet ved brug af det nye elektroniske underskriftssystem.

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 med henblik på en forlængelse heraf til 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014, for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- ITRE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Ordfører: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- ITRE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af den europæiske kodeks for markedet for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- AGRI, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Ordfører: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ECON, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)) . Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ITRE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Ordfører: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- TRAN, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Ordfører: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- LIBE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Ordfører: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- LIBE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Ordfører: Malin Björk (A8-0316/2017)

- TRAN, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Ordfører: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- LIBE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) 2016/0794 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Ordfører: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- LIBE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Ordfører: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- LIBE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Ordfører: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- LIBE, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Ordfører: Axel Voss (A8-0320/2017)

- EMPL, på baggrund af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Ordførere: Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden i midnat i morgen, tirsdag den 24. oktober 2017, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


11. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

— Henstilling med henblik på afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 21. september 2017 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

— Henstilling med henblik på afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 22. september 2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger (C(2017)06270 - (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017)

— Henstilling med henblik på afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 22. september 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger (C(2017)06268 - (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017)

— Henstilling med henblik på afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 21. september 2017 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (C(2017)06229 - (2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingerne foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode


12. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i maj I 2017 forelå på Europarl.


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000075/2017) af Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan og Daniel Dalton, til Kommissionen: Neutrale flyreservationssystemer (GDS) og begrænsning af adgangen til flyveinformation (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

(O-000074/2017) af Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi og Joëlle Bergeron for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Større forespørgsel - Koordinerede foranstaltninger på EU-plan for at øge vaccinationsdækning (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

CULT, EMPL, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Arabiske Republik Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Rådet for Den Europæiske Union: Udnævnelse af formanden for Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2017: om finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og forhøjelse af nødhjælpsreserven i forlængelse af revisionen af forordningen om den flerårige finansielle ramme (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET, CONT

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Betænkning om mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (2016/2270(INI)) - EMPL - Ordfører: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Betænkning om aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed (2017/2038(INI)) - LIBE - Ordfører: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Betænkning om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer (2016/2224(INI)) - JURI - Ordfører: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Betænkning om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (2016/2242(INI)) - CONT - Ordfører: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Betænkning om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet") (2016/2251(INI)) - JURI - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG - Ordfører: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG - Ordførere: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2017 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017 om finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og forhøjelse af nødhjælpsreserven i forlængelse af revisionen af forordningen om den flerårige finansielle ramme (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG - Ordfører: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN - Ordfører: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - LIBE - Ordfører: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Betænkning om den økonomiske politik i euroområdet (2017/2114(INI)) - ECON - Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne mellem EU og Australien (2017/2192(INI)) - INTA - Ordfører: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne mellem EU og New Zealand (2017/2193(INI)) - INTA - Ordfører: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) følgende indstilling ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE - Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Arbejdsplan

Indlæg af Daniele Viotti om sagen om Ahmadreza Djalali, en iransk videnskabsmand bosiddende i Sverige, der var dømt til døden i Iran (formanden mindede om, at afskaffelse af dødsstraffen er en prioritet for Den Europæiske Union og lovede, at han ville tage kontakt med den iranske præsident) og James Carver om terrorangrebet, der havde krævet flere hundrede dødsfald i Mogadishu, Somalia (formanden tilsluttede sig James Carvers ord).

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2017 (PE 611.536/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om "Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU" (punkt 67 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag.

Indlæg af Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

- Anmodning fra ALDE-Gruppen om at ombytte forhandlingen onsdag morgen (punkt 36 i PDOJ) om "Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener" med Kommissionens redegørelse om "Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU".

Talere: Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Talere: Manfred Weber, Maria João Rodrigues og Edouard Martin om situationen i Parlamentet.

Formanden mindede om Præsidiets afgørelse af 14. april 2014 om det rådgivende udvalgs interne regler for behandling af klager over mobning mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og medlemmer af Europa-Parlamentet og forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, og mindede endvidere om dette rådgivende udvalgs rolle samt om den procedure, der skulle følges i tilfælde af psykisk og/eller seksuel chikane.

Onsdag

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at udsætte forhandlingen om "Ind- og udrejsesystemet” til en senere mødeperiode.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at flytte redegørelsen fra Rådet og Kommissionen om "Reaktionsmekanismer mod skovbrandene i Nordspanien og Portugal" (punkt 69 i PDOJ) op til første punkt på eftermiddagens dagsorden.

Talere: João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen og Marcel de Graaff, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (68 for, 208 imod, 35 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

17. CE-mærkede gødningsprodukter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu forelagde betænkningen.

Talere: Elisabetta Gardini (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa (ordfører for udtalelse fra INTA), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Edward Czesak for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling og Eleonora Evi.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria og Massimo Paolucci.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Mihai Ţurcanu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 24.10.2017.


18. Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II - Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer *** I (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni og Teresa Jiménez-Becerril Barrio forelagde betænkningen og indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan og Eleftherios Synadinos.

Talere: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Michał Boni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 24.10.2017 og punkt 5.8 i protokollen af 24.10.2017.


19. Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer [2016/2224(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić og Georgios Epitideios.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.17 i protokollen af 24.10.2017.


20. Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom [2016/2270(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos og Ruža Tomašić.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.18 i protokollen af 24.10.2017.


21. Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet [2016/2242(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli og Konstantinos Papadakis.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 24.10.2017.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé og Konstantinos Papadakis.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 611.536/OJMA).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik