Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 262kWORD 85k
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I (συζήτηση)
 18.Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II - Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες *** I (συζήτηση)
 19.Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (σύντομη παρουσίαση)
 20.Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (σύντομη παρουσίαση)
 21.Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.04.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ανακοινώνει τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόληψη των πυρκαγιών και τη στήριξη των θυμάτων. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την απόφαση των Προέδρων της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να χορηγηθεί στα θύματα το ποσό του βραβείου για την ομόνοια Πριγκίπισσα των Αστουριών, το οποίο απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, στο Οβιέδο της Ισπανίας.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των δασικών πυρκαγιών στην Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και των θυμάτων του τυφώνα Οφηλία στην Ιρλανδία.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Η Ulrike Lunacek κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 9 Νοεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την εκλογή του Rory Palmer ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Glenis Willmott με ισχύ από 3 Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Rory Palmer καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)

Κατόπιν της παραίτησης της Ulrike Lunacek από τη θέση της ως Αντιπροέδρου στις 24 Οκτωβρίου 2017 και με πρόταση του Προέδρου, ως προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζεται η Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, ώρα 18.00.

Η εκλογή θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 στις 12.00.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke και Jonathan Bullock.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες GUE/NGL και EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

Επιτροπή AFET: Στέλιος Κούλογλου

Επιτροπή TRAN: Marie-Pierre Vieu αντί του Στέλιου Κούλογλου

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Marie-Pierre Vieu

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Mercosur: Mireille D'Ornano αντί της Sophie Montel

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το έγγραφο 00022/2017/LEX θα υπογραφεί με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υπογραφής.

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017, και την παράτασή του έως το 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 και (ΕΚ) αριθ. 685/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 του Συμβουλίου (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή ITRE, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- επιτροπή ITRE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- επιτροπή AGRI με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Εισηγήτρια: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- επιτροπή ECON με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- επιτροπή ITRE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Εισηγητής: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- επιτροπή TRAN με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Εισηγητής: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- επιτροπή LIBE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Εισηγήτρια: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- επιτροπή LIBE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Εισηγήτρια: Malin Björk (A8-0316/2017)

- επιτροπή TRAN με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)). Εισηγήτρια: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- επιτροπή LIBE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/0794 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)). Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- επιτροπή LIBE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Εισηγήτρια: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- επιτροπή LIBE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/0399 και (ΕΕ) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)). Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- επιτροπή LIBE με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)). Εισηγητής: Axel Voss (A8-0320/2017)

- επιτροπή EMPL με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)). Εισηγήτριες: Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα αύριο, Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


11. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

— Σύσταση για απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (EU) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

— Σύσταση για απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 149/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (C(2017)06270 - (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017

— Σύσταση για απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (C(2017)06268 - (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017

— Σύσταση για απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις της παροχής πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων (C(2017)06229 - (2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Εάν οι εν λόγω συστάσεις δεν αποτελέσουν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, το αντικείμενο ένστασης από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, θα θεωρούνται εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τίθενται σε ψηφοφορία.

Οι συστάσεις διατίθενται στο Eurοparl καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


12. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου I 2017 διατίθεται στο Eurοparl.


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκε από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

— (O-000075/2017) που κατέθεσαν οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Μιλτιάδης Κύρκος, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan και Daniel Dalton, προς την Επιτροπή: Ουδετερότητα των συστημάτων αεροπορικών κρατήσεων (GDS) και περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες πτήσης (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

— (O-000074/2017) που κατέθεσαν οι Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi και Joëlle Bergeron, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, LIBE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 όσον αφορά τις αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

CULT, EMPL, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET

- Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διορισμός του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αύξηση του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας έπειτα από την αναθεώρηση του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, CONT

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (2016/2270(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Έκθεση σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (2017/2038(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Έκθεση σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς (2016/2224(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (2016/2242(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (2016/2251(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και την αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή του N-phenyl-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]-φουρανόνη-2-καρβοξαμιδίου (φουρανυλοφεντανύλιο) σε μέτρα ελέγχου (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2017/2114(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Έκθεση για τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (2017/2192(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Έκθεση για τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία (2017/2193(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Διάταξη των εργασιών

Παρεμβαίνουν ο Daniele Viotti σχετικά με την υπόθεση του Ahmadreza Djalali, ιρανού επιστήμονα που διαμένει στη Σουηδία και καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλαμβάνει να έλθει σε επαφή με τον ιρανό Πρόεδρο) και ο James Carver σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που προκάλεσε εκατοντάδες θύματα στο Μουκντίσο της Σομαλίας (ο Πρόεδρος συντάσσεται με τις απόψεις του James Carver).

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Οκτωβρίου II 2017 (PE 611.536/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE με σκοπό η συζήτηση με θέμα "Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ" (σημείο 67 του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης) να περατωθεί με την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας ALDE με σκοπό να αντιστραφεί η σειρά της συζήτησης που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης (σημείο 36 του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης) με θέμα "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες", με τη δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ".

Παρεμβαίνουν η Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, Maria João Rodrigues και Edouard Martin σχετικά με την κατάσταση εντός του Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την απόφαση του Προεδρείου, της 14ης Απριλίου 2014, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες της συμβουλευτικής επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρόληψή της στον χώρο εργασίας, και υπενθυμίζει επίσης τον ρόλο της εν λόγω συμβουλευτικής επιτροπής και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τετάρτη

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE με σκοπό την αναβολή της κοινής συζήτησης με θέμα "Σύστημα εισόδου/εξόδου" για μεταγενέστερη σύνοδο.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL με σκοπό τη μετακίνηση της δήλωσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Μηχανισμοί αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στη βόρεια Ισπανία και στην Πορτογαλία" (σημείο 69 του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης) στο πρώτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Παρεμβαίνει ο João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και ο Marcel de Graaff κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (68 υπέρ, 208 κατά, 35 αποχές).

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

17. Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Ο Mihai Ţurcanu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Jan Huitema (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Edward Czesak, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling και Eleonora Evi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria και Massimo Paolucci.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Mihai Ţurcanu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017.


18. Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II - Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες *** I (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0359/2016)

Οι Michał Boni και Teresa Jiménez-Becerril Barrio παρουσιάζουν την έκθεση και τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Michał Boni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017 και σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017.


19. Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς [2016/2224(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Η Virginie Rozière προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017.


20. Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας [2016/2270(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0292/2017)

Η Laura Agea προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Γεώργιος Επιτήδειος, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Σωτήριος Ζαριανόπουλος και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017.


21. Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» [2016/2242(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Ο Derek Vaughan προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής)

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2017.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Dariusz Rosati, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 611.536/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου