Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 239kWORD 77k
Esmaspäev, 23. oktoober 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi (kodukorra artikkel 69c)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.CE-märgisega väetisetooted ***I (arutelu)
 18.Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II - Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus *** I (arutelu)
 19.Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (lühiettekanne)
 20.Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (lühiettekanne)
 21.ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 5. oktoobril 2017. aastal katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.04.


3. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses Portugali ja Hispaaniat tabanud metsatulekahjudega. President tegi teatavaks Euroopa tasandil võetavad meetmed tulekahjude ennetamiseks ja ohvrite toetamiseks. Ta teatas, et Euroopa Komisjoni president, nõukogu eesistuja ja parlamendi president otsustasid annetada ohvritele reedel, 20. oktoobril 2017. aastal Euroopa Liidule Hispaanias Oviedos antud Astuuria printsessi rahuauhinna summa.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku Portugali ja Hispaania metsatulekahju ning Iirimaad tabanud orkaani Ophelia ohvrite mälestuseks.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Parlamendi koosseis

Ulrike Lunacek on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 9. novembrist 2017.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

°
° ° °

Ühendkuningriigi pädevad ametiasutused on teatanud Rory Palmeri ametisse nimetamisest Glenis Willmotti asemel, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. oktoobrist 2017.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Rory Palmer vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)

Kuna Ulrike Lunacek lahkus parlamendi asepresidendi ametikohalt 24. oktoobril 2017, määrati presidendi ettepanekul asepresidendi kandidaatide ülesseadmise tähtajaks teisipäev, 24. oktoober 2017 kell 18.00.

Valimised toimuvad neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kell 12.00.


7. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Francis Zammit Dimechi, Rupert Matthewsi, France Jamet', Dennis Radtke ja Jonathan Bullocki mandaadi.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni GUE/NGL ja fraktsiooni EFDD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET-komisjon: Stelios Kouloglou

TRAN-komisjon: Stelios Kouloglou asemel Marie-Pierre Vieu

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Marie-Pierre Vieu

Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Sophie Monteli asemel Mireille D'Ornano

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 25. oktoobril 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele.

President andis teada, et dokumendile 00022/2017/LEX kirjutatakse alla uut digiallkirja süsteemi kasutades.

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta, pikendades seda aastani 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega kohalikes kogukondades (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- ITRE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Raportöör: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- ITRE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- AGRI-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse integreeritud statistikat põllumajandusettevõtete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Raportöör: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ECON-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL muutmise kohta seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)) . Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ITRE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Raportöör: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- TRAN-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Raportöör: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- LIBE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Raportöör: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- LIBE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Raportöör: Malin Björk (A8-0316/2017)

- TRAN-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Raportöör: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- LIBE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrus nr (EL) 2016/0794 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Raportöör: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- LIBE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Raportöör: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- LIBE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Raportöör: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- LIBE-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Raportöör: Axel Voss (A8-0320/2017)

- EMPL-komisjon raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Raportöörid: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, 24. oktoobri 2017. aasta kl 24.00), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

— Soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses toodete järelevalve ja juhtimise nõuetega, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017);

— Soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 22. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 149/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda (C(2017)06270 - (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

— Soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 22. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda (C(2017)06268 - (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

— Soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavate teabenõuetega ja äritegevuse eeskirjadega (C(2017)06229 - (2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Soovitused on kättesaadavad Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


12. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2017. aasta mai I osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed esitasid järgmise suuliselt vastatava küsimuse (kodukorra artikkel 128):

— (O-000075/2017), mille esitas(id) Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan ja Daniel Dalton komisjonile: Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

— (O-000074/2017), mille esitasid Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi ja Joëlle Bergeron fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: ELi tasandi kooskõlastatud jõupingutused vaktsineerituse taseme tõstmiseks (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmisega (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

CULT, EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Jordaania Hašimiidi Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Egiptuse Araabia Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Euroopa Liidu Nõukogu: Euroopa statistika haldamise nõuandekogu eesistuja ametisse nimetamise kohta (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5 – Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, CONT

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Teine raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Raport miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahendi kohta (2016/2270(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Raport põhiõiguste aspekti kohta romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemise kohta (2017/2038(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Raport õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (2016/2224(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Raport ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe järelevalve kohta (2016/2242(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (keskkonnavastutuse direktiiv)) kohaldamise kohta (2016/2251(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Raport mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2017 „Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist“ kohta (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust nr 189/2014/EL, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Raport euroala majanduspoliitika kohta (2017/2114(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Raport soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga (2017/2192(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Raport soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga (2017/2193(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks uimasti määratlusse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/387/JSK (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Tööplaan

Daniele Viotti võttis sõna Iraanis surma mõistetud Rootsis elava Iraani teadlase Ahmadreza Djalali juhtumi teemal (istungi juhataja kordas, et surmanuhtluse kaotamine on Euroopa Liidu prioriteet, ning ta võtab ühendust Iraani presidendiga) ja James Carver võttis sõna sadu inimelusid nõudnud terrorrünnaku teemal Somaalias Muqdishos (istungi juhataja toetas James Carveri seisukohta).

Jagatud on 2017. aasta oktoobri II osaistungjärgu (PE 611.536/PDOJ) istungite lõplik päevakorra projekt, millele on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

- Fraktsiooni Verts/ALE taotlus esitada arutelu Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis (lõpliku päevakorra projekti punkt 67) lõpus resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võttis Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

- Fraktsiooni ALDE taotlus vahetada kolmapäeva hommikuks kavandatud arutelu Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (lõpliku päevakorra projekti punkt 36) ja komisjoni avalduse „Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis“ järjekord.

Sõna võtsid Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõna võtsid Manfred Weber, Maria João Rodrigues ja Edouard Martin olukorra teemal parlamendis.

President tuletas meelde juhatuse 14. aprilli 2014. aasta otsust Euroopa Parlamendi liikmete poolset ahistamist käsitlevate parlamendiliikme registreeritud assistentide kaebustega ja töökohal ahistamise ärahoidmisega tegeleva nõuandekomitee sise-eeskirja kohta ning tuletas ühtlasi meelde nõuandekomitee rolli ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise juhtumite käsitlemise korda.

Kolmapäev

- Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lükata mõnele edaspidisele osaistungjärgule ühine arutelu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi üle.

Sõna võtsid Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlus, ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

- Fraktsiooni GUE/NGL taotlus paigutada pärastlõunal esimeseks päevakorrapunktiks nõukogu ja komisjoni avaldus Põhja-Hispaania ja Portugali metsatulekahjudele reageerimise mehhanism(lõpliku päevakorra projekti punkt 69).

Sõna võtsid João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Marcel de Graaff oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel (68 poolt, 208 vastu, erapooletuid 35) tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

17. CE-märgisega väetisetooted ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu tutvustas raportit.

Sõna võtsid Elisabetta Gardini (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling ja Eleonora Evi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria ja Massimo Paolucci.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Mihai Ţurcanu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2017 protokollipunkt 5.7.


18. Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II - Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus *** I (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks uimasti määratlusse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/387/JSK [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio tutvustasid raportit ja soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võttis Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Michał Boni.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2017 protokollipunkt 5.6 ja 24.10.2017 protokollipunkt 5.8.


19. Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (lühiettekanne)

Raport õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks [2016/2224(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2017 protokollipunkt 5.17.


20. Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (lühiettekanne)

Raport miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahendi kohta [2016/2270(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2017 protokollipunkt 5.18.


21. ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (lühiettekanne)

Raport ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe järelevalve kohta [2016/2242(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige)

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2017 protokollipunkt 5.5.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé ja Konstantinos Papadakis.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 611.536/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika