Index 
Notulen
PDF 247kWORD 78k
Maandag 23 oktober 2017 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 15.Ingekomen stukken
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Bemestingsproducten met CE-markering ***I (debat)
 18.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II - De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen *** I (debat)
 19.Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (korte presentatie)
 20.Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (korte presentatie)
 21.Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 5 oktober 2017 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van de bosbranden die Portugal en Spanje hebben getroffen. Hij kondigt maatregelen op Europees niveau aan om branden te voorkomen en de slachtoffers te ondersteunen. De Voorziiter deelt mede dat de voorzitters van de Commissie, de Raad en het Parlement hebben besloten aan de slachtoffers het bedrag van de "Prinses van Asturiëprijs voor eendracht" te geven, die op vrijdag 20 oktober 2017 in Oviedo, Spanje, aan de Europese Unie werd overhandigd.

Het Parlement houdt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de bosbranden in Portugal en Spanje, alsmede van de slachtoffers van de orkaan Ophelia in Ierland.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Samenstelling Parlement

Ulrike Lunacek heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 9 november 2017.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben kennis gegeven van de benoeming van Rory Palmer tot lid van het Parlement, ter vervanging van Glenis Willmott, met ingang van 3 oktober 2017.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Rory Palmer, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)

Naar aanleiding van de ontslagneming van Ulrike Lunacek als ondervoorzitter met ingang van 24 oktober 2017 en op voorstel van de Voorzitter wordt de termijn voor de indiening van voordrachten voor de verkiezing van een ondervoorzitter vastgesteld op dinsdag 24 oktober 2017 om 18.00 uur.

De verkiezing vindt plaats op donderdag 26 oktober 2017 om 12.00 uur.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke en Jonathan Bullock.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL- en EFDD-Fracties de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Stelios Kouloglou

Commissie TRAN: Marie-Pierre Vieu in de plaats van Stelios Kouloglou

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Marie-Pierre Vieu

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur: Mireille D'Ornano in de plaats van Sophie Montel

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 25 oktober 2017 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen.

De Voorzitter deelt mede dat document 00022/2017/LEX zal worden ondertekend met het nieuwe systeem voor elektronische handtekeningen.

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie ITRE op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- Commissie ITRE op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- Commissie AGRI op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1166/2008 en (EU) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Rapporteur: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- Commissie ECON op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)) . Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- Commissie ITRE op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Rapporteur: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Rapporteur: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- Commissie LIBE op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Commissie LIBE op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Rapporteur: Malin Björk (A8-0316/2017)

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Rapporteur: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- Commissie LIBE op basis van het verslag over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2016/0794 instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- Commissie LIBE op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- Commissie LIBE op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/20147 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- Commissie LIBE op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Rapporteur: Axel Voss (A8-0320/2017)

- Commissie EMPL op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Rchlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen dinsdag 24 oktober 2017 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


11. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

— Aanbeveling voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad wat toezicht op producten en governancevereisten voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs betreft (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

— Aanbeveling voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 22 september 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingregelingen (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

— Aanbeveling voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 22 september 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake indirecte clearingregelingen (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

— Aanbeveling voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn op de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Indien tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan worden zij in stemming gebracht.

De aanbevelingen staan gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


12. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van mei I 2017 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord is ingediend (artikel 128 van het Reglement):

— (O-000075/2017) door Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan en Daniel Dalton, aan de Commissie: Neutraliteit van de boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen (GDS) en beperking van de toegang tot vluchtinformatie (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

— (O-000074/2017) door Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi en Joëlle Bergeron, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Uitgebreide interpellatie - Gecoördineerde inspanningen op EU-niveau om de vaccinatiegraad te verhogen (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ITRE, JURI, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

CULT, EMPL, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Arabische Republiek Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) zijn vastgesteld (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET

- Raad van de Europese Unie: benoeming van de voorzitter van de Europese Adviescommissie voor statistische governance (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de Reserve voor noodhulp (EAR) naar aanleiding van de herziening van de verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, CONT

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Verslag over beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (2016/2270(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Verslag over de grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (2017/2038(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Verslag over legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties (2016/2224(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Verslag over de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregelingen voor jongeren (2016/2242(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (2016/2251(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de reserve voor noodhulp naar aanleiding van de herziening van de verordening inzake het nieuwe meerjarig financieel kader (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Verslag over het economisch beleid van de eurozone (2017/2114(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Verslag over de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen met Australië (2017/2192(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Verslag over de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor handelsonderhandelingen met Nieuw-Zeeland (2017/2193(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Regeling van de werkzaamheden

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti over het geval van Ahmadreza Djalali, een Iraanse arts die in Iran ter dood is veroordeeld (de Voorzitter herinnert eraan dat de afschaffing van de doodstraf voor de Europese Unie een prioriteit is en hij zegt toe contact te zullen opnemen met de Iraanse president) en James Carver over de terroristische aanslag die honderden slachtoffers heeft geëist in Mogadishu, Somalië (de Voorzitter sluit zich aan bij de woorden van James Carver).

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II 2017 (PE 611.536/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over "De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU" (punt 67 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoekt toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

- Verzoek van de ALDE-Fractie om de volgorde van het op woensdagochtend geplande debat (punt 36 PDOJ) over de "Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia" en de verklaring van de Commissie over de "De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU" om te draaien.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, Maria João Rodrigues en Edouard Martin over de situatie in het Parlement.

De Voorzitter herinnert aan het besluit van het Bureau van 14 april 2014 over het intern reglement van het adviescomité initimidatie inzake klachten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers wegens intimidatie door leden van het Europees Parlement en inzake de voorkoming van intimidatie op het werk, en hij wijst tevens op de rol van dit comité, alsmede op de te volgen procedure in gevallen van psychische of seksuele intimidatie.

Woensdag

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de gecombineerde behandeling “Inreis-uitreissysteem” uit te stellen tot een latere vergaderperiode.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, om het verzoek toe te lichten en Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie de verklaring van de Raad en de Commissie over "Responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal" (punt 69 PDOJ) als eerste punt op de agenda van de namiddag te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Marcel de Graaff tegen het verzoek.

Bij HS (68 voor, 208 tegen, 35 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

17. Bemestingsproducten met CE-markering ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Jan Huitema (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Edward Czesak, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling en Eleonora Evi.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria en Massimo Paolucci.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Mihai Ţurcanu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 24.10.2017.


18. Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II - De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen *** I (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni en Teresa Jiménez-Becerril Barrio presenteren het verslag en de aanbeveling voor de tweede lezing.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Michał Boni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 24.10.2017 en punt 5.8 van de notulen van 24.10.2017.


19. Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (korte presentatie)

Verslag over legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties [2016/2224(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.17 van de notulen van 24.10.2017.


20. Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (korte presentatie)

Verslag over beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden [2016/2270(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.18 van de notulen van 24.10.2017.


21. Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (korte presentatie)

Verslag over de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren [2016/2242(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie)

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 24.10.2017.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé et Konstantinos Papadakis.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 611.536/OJMA).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.04 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid