Index 
Proces-verbal
PDF 246kWORD 78k
Luni, 23 octombrie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 11.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 15.Depunere de documente
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Produsele fertilizante cu marcaj CE ***I (dezbatere)
 18.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II - Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive *** I (dezbatere)
 19.Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (prezentare succintă)
 20.Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (prezentare succintă)
 21.Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 5 octombrie 2017, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.04.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în urma incendiilor de pădure din Portugalia și Spania, anunțând că se vor lua măsuri la nivel european pentru prevenirea incendiilor și sprijinirea victimelor. Președintele a comunicat decizia președinților Comisiei, Consiliului și Parlamentului de a acorda victimelor suma primită de Uniunea Europeană în calitate de laureată a premiului Prințesa de Asturias – Concordia pentru pace la Oviedo, Spania, vineri, 20 octombrie 2017.

Parlamentul European a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor incendiilor forestiere din Portugalia și Spania, precum și a victimelor uraganului Ophelia din Irlanda.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Componența Parlamentului

Ulrike Lunacek și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 9 noiembrie 2017.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

°
° ° °

Autoritățile din Regatul Unit competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Rory Palmer, în locul lui Glenis Willmott, ca deputată în Parlament, cu efect de la 3 octombrie 2017.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Rory Palmer se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)

În urma demisiei lui Ulrike Lunacek din postul său de vicepreședintă la data de 24 octombrie 2017 și la propunerea Președintelui, termenul de depunere a candidaturilor pentru alegerea unui vicepreședinte este stabilit pentru marți, 24 octombrie 2017, ora 18.00.

Alegerea va avea loc joi, 26 octombrie 2017, la ora 12.00.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke și Jonathan Bullock.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului GUE/NGL şi a Grupului EFDD următoarele cereri de numire:

AFET: Stelios Kouloglou

TRAN: Marie-Pierre Vieu în locul lui Stelios Kouloglou

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Marie-Pierre Vieu

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Mireille D'Ornano în locul lui Sophie Montel

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 25 octombrie 2017, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Președintele a anunțat că documentul 00022/2017/LEX va fi semnat utilizându-se noul sistem de semnături electronice.

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia până în 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2888/2000 și (CE) nr. 685/2001 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 1101/89 al Consiliului (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD)).


10. Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- ITRE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Raportor: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- ITRE, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- AGRI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor(CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Raportoare: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ITRE, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Raportoare: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- TRAN, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Raportor: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Raportoare: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Raportoare: Malin Björk (A8-0316/2017)

- TRAN, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Raportoare: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2016/0794 (COM(2016)0731 – C8- 0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Raportoare: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Raportoare: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Raportoare: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Raportor: Axel Voss (A8-0320/2017)

- EMPL, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții de mâine, marți 24 octombrie 2017, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


11. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- Recomandare de decizie privind Regulamentul delegat al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 2016/97 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

- Recomandare de decizie de a nu formula de obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 149/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

- Recomandare de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 22 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

- Recomandare de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

În cazul în care recomandările nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus prevăzut în termen de douăzeci și patru de ore, aceastea se consideră aprobate. În caz contrar, acestea sunt supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul Europarl pe durata perioadei de sesiune în curs.


12. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune mai I 2017 este disponibilă pe site-ul Europarl.


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

A fost depusă următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

— (O-000075/2017) adresată de Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan et Daniel Dalton, Comisiei: Neutralitatea sistemelor de rezervare a biletelor de avion (SDG) și restricțiile de acces la informații privind zborurile (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

— (O-000074/2017) adresată de Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi și Joëlle Bergeron, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Interpelare majoră - Interpelare majoră - Eforturi coordonate la nivelul UE pentru a spori acoperirea vaccinurilor (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente:

ITRE

aviz:

BUDG, LIBE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente:

IMCO

aviz:

ITRE, JURI, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente:

REGI

aviz:

CULT, EMPL, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

retrimis

comisiei competente:

ITRE

aviz:

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

retrimis

comisiei competente:

ITRE

aviz:

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

retrimis

comisiei competente:

ITRE

aviz:

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

retrimis

comisiei competente:

ITRE

aviz:

AFET

- Consiliul Uniunii Europene: Numirea președintelui Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

retrimis

comisiei competente:

ECON

- Proiect de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2017: furnizarea de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență (EAR) ca urmare a revizuirii Regulamentului privind cadrul financiar multianual (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

retrimis

comisiei competente:

BUDG

aviz:

DEVE, AFET, CONT

2) de către comisiile parlamentare,

2.1) rapoarte

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Raport referitor la politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (2016/2270(INI)) - EMPL - Raportoare: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE - Raportor: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Raport referitor la aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (2017/2038(INI)) - LIBE - Raportoare: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Raport referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice (2016/2224(INI)) - JURI - Raportoare: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Raport referitor la controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (2016/2242(INI)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (DRM) (2016/2251(INI)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG - Raportoare: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 privind finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență ca urmare a revizuirii Regulamentului privind cadrul financiar multianual (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN - Raportor: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 189/2014/UE a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de abrogare a Deciziei 2007/659/CE (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - LIBE - Raportor: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Raport referitor la politica economică a zonei euro (2017/2114(INI)) - ECON - Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Raport referitor la recomandarea adresată Consiliului cu privire la mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Australia (2017/2192(INI)) - INTA - Raportor: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Raport referitor la recomandarea adresată Consiliului privind mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (2017/2193(INI)) - INTA - Raportor: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE - Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Ordinea lucrărilor

A intervenit Daniele Viotti, cu privire la cazul lui Ahmadreza Djalali, un om de știință iranian, cu reședința în Suedia, condamnat la moarte în Iran (Președintele a reamintit că abolirea pedepsei cu moartea este una dintre prioritățile Uniunii Europene și s-a angajat să ia legătura cu președintele iranian), și James Carver, cu privire la atacul terorist care a făcut sute de victime la Mogadiscio, în Somalia (Președintele și-a exprimat acordul cu cuvintele lui James Carver).

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din octombrie II 2017 (PE 611.536/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

- Solicitare a Grupului Verts/ALE pentru ca dezbaterea pe tema Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (punctul 67 din PDOJ) să fie încheiată prin depunerea unor propuneri de rezoluție.

A intervenit Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

- Solicitare a Grupului ALDE pentru inversarea dezbaterii prevăzute pentru miercuri dimineața (punctul 36 din PDOJ) pe tema „Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni” cu declarația Comisiei pe tema „Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE”.

Au intervenit: Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, împotriva cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

Au intervenit: Manfred Weber, Maria João Rodrigues și Edouard Martin cu privire la situația din cadrul Parlamentului.

Președintele a reamintit decizia Biroului din 14 aprilie 2014 cu privire la normele interne ale Comitetului consultativ privind hărțuirea la locul de muncă și prevenirea acesteia în ceea ce privește plângerile depuse de asistenți parlamentari acreditați împotriva unor deputați în Parlamentul European și a reamintit, de asemenea, rolul acestui comitet consultativ, precum și procedura de urmat în caz de hărțuire sexuală sau morală.

Miercuri

- Solicitare a Grupului Verts/ALE cu privire la reportarea discuției comune pe tema „Sistemul de intrare/ieșire” pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a motiva cererea, și Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

- Solicitare a Grupului GUE/NGL cu privire la mutarea declarației Consiliului și Comisiei pe tema „Mecanismele de răspuns la incendiile forestiere din nordul Spaniei și din Portugalia(punctul 69 din PDOJ) la primul punct de după-masă.

Au intervenit: João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Marcel de Graaff împotriva cererii.

Prin AN (68 pentru, 208 împotrivă, 35 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

17. Produsele fertilizante cu marcaj CE ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Elisabetta Gardini (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI) și Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI).

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jarosław Wałęsa (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Edward Czesak, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling și Eleonora Evi.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria și Massimo Paolucci.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Mihai Ţurcanu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 24.10.2017.


18. Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II - Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive *** I (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni și Teresa Jiménez-Becerril Barrio au prezentat raportul și recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

A intervenit Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Michał Boni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 24.10.2017 și punctul 5.8 al PV din 24.10.2017.


19. Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (prezentare succintă)

Raport referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice [2016/2224(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić și Georgios Epitideios.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.17 al PV din 24.10.2017.


20. Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (prezentare succintă)

Raport referitor la politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei [2016/2270(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos și Ruža Tomašić.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.18 al PV din 24.10.2017.


21. Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (prezentare succintă)

Raport referitor la controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE [2016/2242(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli și Konstantinos Papadakis.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei)

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.5 al PV din 24.10.2017.


22. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé et Konstantinos Papadakis.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 611.536/OJMA).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate