Zoznam 
Zápisnica
PDF 247kWORD 79k
Pondelok, 23. októbra 2017 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Voľba podpredsedu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Program práce
 17.Hnojivé výrobky s označením CE ***I (rozprava)
 18.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II - Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok *** I (rozprava)
 19.Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (stručná prezentácia)
 20.Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (stručná prezentácia)
 21.Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 5. októbra 2017 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.04 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie v nadväznosti na lesné požiare, ktoré postihli Portugalsko a Španielsko. Oznámil opatrenia na európskej úrovni zamerané na predchádzanie lesným požiarom a podporu obetí. Predseda oznámil rozhodnutie predsedov Komisie, Rady a Parlamentu odovzdať obetiam sumu Ceny princeznej astúrskej za svornosť, ktorá bola udelená Európskej únii v piatok 20. októbra 2017 v Oviede, Španielsko.

Európsky parlament si uctil minútou ticha pamiatku obetí požiarov v Portugalsku a Španielsku, ako aj obetí hurikánu Ophelia v Írsku.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Zloženie Parlamentu

Ulrike Lunacek podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 9. novembra 2017.

V súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

Príslušné orgány Spojeného kráľovstva oznámili, že Rory Palmer bol s účinnosťou od 3. októbra 2017 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Glenis Willmott.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


6. Voľba podpredsedu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)

V nadväznosti na odstúpenie Ulriky Lunacek z funkcie podpredsedníčky dňa 24. októbra 2017 a na návrh predsedu bola lehota na predloženie návrhov kandidátov na voľbu podpredsedu stanovená na utorok 24. októbra 2017 o 18.00 h.

Voľba sa bude konať vo štvrtok 26. októbra 2017 o 12.00 h.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru (JURI) Parlament potvrdil mandáty poslancov Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke a Jonathan Bullock.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín GUE/NGL a EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Stelios Kouloglou

výbor TRAN: Marie-Pierre Vieu , ktorým je nahradený Stelios Kouloglou

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Marie-Pierre Vieu

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Mireille D'Ornano , ktorým je nahradený Sophie Montel

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 25. októbra 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Predseda oznámil, že dokument 00022/2017/LEX sa podpíše s novým systémom elektronického podpisu.

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania do roku 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor ITRE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Spravodajca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- výbor ITRE na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (Prepracované znenie) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Spravodajkyňa:Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- výbor AGRI na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Spravodajkyňa: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- výbor ECON na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- výbor ITRE na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ oenergetickej hospodárnosti budov (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Spravodajkyňa: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES ozákladnej kvalifikácii apravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej aosobnej dopravy asmernica 2006/126/ES ovodičských preukazoch COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Spravodajca Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi aagentúrami Únie aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 arozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Spravodajkyňa: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- LIBENávrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie aktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 516/2014 (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Spravodajkyňa: Malin Björk (A8-0316/2017)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)). Spravodajkyňa: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/0794 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)). Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov velektronických komunikáciách a ozrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí aelektronických komunikáciách) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Spravodajkyňa: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie apovolenia (ETIAS) aktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/0399 a(EÚ) 2016/1624(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)). Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oAgentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)). Spravodajca: Axel Voss (A8-0320/2017)

- výbor EMPL na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)). Spravodajkyne: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra, v utorok 24. októbra 2017, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


11. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

Odporúčanie na rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy (C(2017)06218 ; 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017);

Odporúčanie na rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 22. septembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (C(2017)06270 ; (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

Odporúčanie na rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 22. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (C(2017)06268 ; (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

Odporúčanie na rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení (C(2017)06229 ; (2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017).

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú v lehote 24 hodín proti týmto odporúčaniam námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Odporúčania sú počas tejto plenárnej schôdze k dispozícii na stránke Europarl.


12. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej schôdzi v máji 2017 je k dispozícii na stránke Europarl.


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie predložili (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000075/2017) ktorú položili Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan a Daniel Dalton, pre Komisiu: Neutralita počítačových rezervačných systémov v leteckej doprave a obmedzenie prístupu k informáciám o letoch (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

— (O-000074/2017) ktorú položil Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi a Joëlle Bergeron v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Koordinované úsilie na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, LIBE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov nahospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu azamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

CULT, EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hášimovského kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Egyptskej arabskej republiky na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Rada Európskej únie: Vymenovanie predsedu Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017: Vyčlenenie finančných prostriedkov na financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc (EAR) v nadväznosti na revíziu nariadenia o viacročnom finančnom rámci (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, CONT

2) parlamentných výborov,

2.1) správy:

- Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Správa o politikách zameraných na zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe (2016/2270(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Správa o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu (2017/2038(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Správa o legitímnych opatreniach na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov (2016/2224(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Správa o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd („smernica o environmentálnej zodpovednosti“) (2016/2251(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky na financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a zvyšuje rezerva na núdzovú pomoc (EAR) v nadväznosti na revíziu nariadenia o viacročnom finančnom rámci (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Správa o hospodárskych politikách eurozóny (2017/2114(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Správa o odporúčaní Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Austráliou (2017/2192(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Správa o odporúčaní Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Novým Zélandom (2017/2193(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Program práce

Vystúpili Daniele Viotti k prípadu iránskeho vedca žijúceho vo Švédsku Ahmadrezá Džalálího, ktorý bol v Iráne odsúdený na trest smrti (predseda pripomenul, že zrušenie trestu smrti je prioritou Európskej únie, a prisľúbil, že sa obráti na iránskeho prezidenta), a James Carver k teroristickému útoku, ktorý si v somálskom Mogadiše vyžiadal stovky obetí (predseda sa stotožnil s výrokmi, ktoré predniesol James Carver).

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej tohtoročnej októbrovej plenárnej schôdze (PE 611.536/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

- Žiadosť skupiny Verts / ALE, aby boli na záver rozpravy o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (obd 67 PDOJ) predložené návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť zdôvodnila.

Parlament žiadosť schválil.

- Žiadosť skupiny ALDE aby bola stredajšia dopoludňajšia rozprava (bod 36 PDOJ) o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov nahradená vyhlásením Komisie o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ.

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá žiadosť zdôvodnila, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber, Maria João Rodrigues a Edouard Martin o situácii v Parlamente.

Predseda pripomenul rozhodnutie predsedníctva zo 14. apríla 2014 o vnútorných pravidlách poradného výbor zaoberajúceho sa sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu a prevenciou obťažovania na pracovisku, a pripomenul tiež úlohu tohto poradného výboru a takisto postup v prípade morálneho alebo sexuálneho obťažovania.

Streda

- Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola spoločná rozprava o systéme vstupu/výstupu odložená na jednu z nadchádzajúcich schôdzí.

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE na zdôvodnenie žiadosti a Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

- Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bolo vyhlásenie Rady a Komisie o mechanizmoch reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (bod 69 PDOJ) presunuté ako prvý bod popoludňajšieho programu rokovania.

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť zdôvodnil, a Marcel de Graaff proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol HPM (68 pour, 208 contre, 35 abstentions).

Štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

17. Hnojivé výrobky s označením CE ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Edward Czesak v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling a Eleonora Evi.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria a Massimo Paolucci.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Mihai Ţurcanu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 24.10.2017.


18. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II - Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok *** I (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a posudzovanie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni a Teresa Jiménez-Becerril Barrio predstavili správu a odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michał Boni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 24.10.2017 a bod 5.8 zápisnice zo dňa 24.10.2017.


19. Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (stručná prezentácia)

Správa o legitímnych opatreniach na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov [2016/2224(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.17 zápisnice zo dňa 24.10.2017.


20. Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (stručná prezentácia)

Správa o politikách zameraných na zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe [2016/2270(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.18 zápisnice zo dňa 24.10.2017.


21. Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (stručná prezentácia)

Správa o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí [2016/2242(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie)

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 24.10.2017.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé a Konstantinos Papadakis.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 611.536/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.04 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia