Kazalo 
Zapisnik
PDF 238kWORD 78k
Ponedeljek, 23. oktober 2017 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur)
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 12.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Razpored dela
 17.Gnojilni proizvodi z oznako CE ***I (razprava)
 18.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***II - Izmenjava informacij o novih psihoaktivnih snoveh, sistem zgodnjega opozarjanja na te snovi in postopek ocene tveganja zanje *** I (razprava)
 19.Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (kratka predstavitev)
 20.Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (kratka predstavitev)
 21.Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 5. oktobra 2017.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.04.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je po gozdnih požarih, ki so prizadeli Portugalsko in Španijo, podal izjavo. Oznanil je, da bodo na evropski ravni sprejeti ukrepi za preprečevanje požarov in podporo žrtvam. Predsednik je sporočil odločitev predsednikov Komisije, Sveta in Parlamenta o tem, da bodo žrtvam namenili znesek nagrade princese Asturije za slogo, ki je bila Evropski uniji podeljena v petek, 20. oktobra 2017, v Oviedu v Španiji.

Parlament je z minuto molka obeležil spomin na žrtve gozdnih požarov na Portugalskem in v Španiji, pa tudi na žrtve orkana Ofelija na Irskem.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Sestava Parlamenta

Ulrike Lunacek je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 9. novembra 2017.

V skladu s členom 4(1) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega datuma dalje in je o tem obvestil pristojen nacionalni organ.

°
° ° °

Pristojni organi Združenega kraljestva so Evropski parlament obvestili, da je namesto Glenis Willmott za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Rory Palmer z začetkom veljavnosti od 3. oktobra 2017.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Rory Palmer polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur)

Po tem, ko je Ulrike Lunacek 24. oktobra 2017 odstopila z mesta podpredsednice, je bil na predlog predsednika kot rok za vložitev kandidatur za izvolitev podpredsednika določen torek, 24. oktober 2017, ob 18.00.

Volitve bodo potekale v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 12.00.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Francisa Zammita Dimecha, Ruperta Matthewsa, France Jamet, Dennisa Radtkeja in Jonathana Bullocka.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin GUE/NGL in EFDD prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor AFET: Stelios Kouloglou

odbor TRAN: Marie-Pierre Vieu namesto Steliosa Kouloglouja

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Marie-Pierre Vieu

Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Mireille D'Ornano namesto Sophie Montel

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 25. oktobra 2017, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

Predsednik je sporočil, da bo dokument 00022/2017/LEX podpisan z novim sistemom za elektronsko podpisovanje.

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 s podaljšanjem programa do leta 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi uredb (ES) št. 2888/2000 in (ES) št. 685/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor ITRE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Poročevalec: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- odbor ITRE na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlameta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Prenovitev) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- odbor AGRI na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Poročevalka: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- odbor ECON na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)) . Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- odbor ITRE na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Poročevalec: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Poročevalec: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Poročevalka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Poročevalka: Malin Björk (A8-0316/2017)

- odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Poročevalka: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/0794 za namene vzpostavitve evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Poročevalka: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Poročevalka: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/0399 in (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Poročevalka: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Poročevalec: Axel Voss (A8-0320/2017)

- odbor EMPL na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Poročevalki: Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno pred polnočjo v torek, 24. oktobra 2017, zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


11. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

— priporočila sklepa, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovalnih produktov (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

— priporočila sklepa, da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 22. septembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (C(2017)06270 - (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

— priporočila sklepa, da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 22. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (C(2017)06268 - (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

— priporočila sklepa, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami po informacijah in pravil poslovanja, ki veljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Če v štiriindvajsetih urah priporočilom ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, se štejejo za sprejeta. V nasprotnem primeru se o njih glasuje.

Priporočila so v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


12. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim delnim zasedanjem maja 2017, je na voljo na spletišču Europarl.


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so vložili naslednje vprašanje za ustni dogovor (člen 128 Poslovnika):

— (O-000075/2017), ki so ga postavili Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan et Daniel Dalton Komisiji: Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih (2017/2900(RSP) (B8-0604/2017).


14. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložena je bila naslednja večja interpelacija, sestavljena iz vprašanja za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

— (O-000074/2017), ki so jo vložili Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi in Joëlle Bergeron v imenu skupine EFDD, Komisiji: Večja interpelacija - Usklajena prizadevanja na ravni EU za povečanje precepljenosti (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, LIBE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI, LIBE

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

CULT, EMPL, BUDG

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Arabske republike Egipt v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET

- Svet Evropske unije: Imenovanje predsednika Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2017: Zagotovitev financiranja za Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) in povečanje rezerve za nujno pomoč po pregledu uredbe o večletnem finančnem okviru (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, CONT

2) od odborov

2.1) poročila

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Poročilo o politikah na področju minimalnega dohodka kot sredstvu za boj proti revščini (2016/2270(INI)) - odbor EMPL - Poročevalka: Laura Agea (A8-0292/2017)

- *Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Poročilo o vidikih temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (2017/2038(INI)) - odbor LIBE - Poročevalka: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Poročilo o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu (2016/2224(INI)) - odbor JURI - Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Poročilo o nadzoru porabe ter spremljanju stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (2016/2242(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Poročilo o uporabi Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (v nadaljevanju: direktiva o okoljski odgovornosti) (2016/2251(INI)) - odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalca: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2017 za proračunsko leto 2017, da se zagotovi financiranje za Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) in povečanje rezerve za nujno pomoč po pregledu uredbe o večletnem finančnem okviru (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Jens Geier (A8-0301/2017)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta št. 189/2014/EU o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, ter o razveljavitvi Odločbe 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- *Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Poročilo o ekonomskih politikah euroobmočja (2017/2114(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Poročilo Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Avstralijo (2017/2192(INI)) - odbor INTA - Poročevalec: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Poročilo Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (2017/2193(INI)) - odbor INTA - Poročevalec: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Razpored dela

Daniele Viotti je govoril o primeru Ahmadreze Džalalija, iranskega znanstvenika, ki prebiva na Švedskem in je bil v Iranu obsojen na smrt (predsednik je ponovno spomnil, da je odprava smrtne kazni prednostna naloga Evropske unije, in se zavezal, da bo stopil v stik z iranskim predsednikom). James Carver je govoril o terorističnem napadu v Mogadišu v Somaliji, zaradi katerega je življenje izgubilo več sto ljudi (predsednik je podprl predloge Jamesa Carverja).

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje oktobra 2017 (PE 611.536/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

- Zahteva skupine Verts/ALE, da bi razpravo o "Boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU" (točka 67 PDOJ) zaključili s predložitvijo predlogov resolucij.

Govorila je Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljila.

Parlament je zahtevo odobril.

- Zahteva skupine ALDE, da bi razpravo, predvideno za sredo zjutraj (točka 36 PDOJ), o "Varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem" zamenjali z z izjavo Komisije o "Boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU".

Govorili sta Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je zahtevo utemeljila, in Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo odobril.

Govorili so Manfred Weber, Maria João Rodrigues in Edouard Martin o situaciji v Parlamentu.

Predsednik je spomnil na Sklep predsedstva z dne 14. aprila 2014 o internem pravilniku svetovalnega odbora za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu, opozoril pa je tudi na vlogo posvetovalnega odbora in na postopek, ki se uporablja v primeru psihičnega nasilja ali spolnega nadlegovanja.

SredaSreda

- Zahteva skupine Verts/ALE, da se skupna razprava o "Sistemu vstopa/izstopa" preloži na eno od prihodnjih zasedanj.

Govorila sta Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljila, in Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil.

- Zahteva skupine GUE/NGL, da se izjava Sveta in Komisije o "Mehanizmih za odziv na gozdne požare v severni Španiji in na Portugalskem" (točka 69 PDOJ) prestavi na prvo popoldansko točko.

Govorila sta João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljil, in Marcel de Graaff, ki je zahtevi nasprotoval.

S poimenskim glasovanjem (68 za, 208 proti, 35 vzdržanih), je Parlament zahtevo zavrnil.

ČetrtekČetrtek

Ni sprememb.

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

17. Gnojilni proizvodi z oznako CE ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu je predstavil poročilo.

Govorila sta Elisabetta Gardini (pripravljavka mnenja odbora ENVI) in Jan Huitema (pripravljavec mnenja odbora AGRI).

Govoril je Dimitris Avramopulos (član Komisije).

Govorili so Jarosław Wałęsa (pripravljavec mnenja odbora INTA), Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Edward Czesak v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling in Eleonora Evi.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria in Massimo Paolucci.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila sta Dimitris Avramopulos in Mihai Ţurcanu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 24.10.2017.


18. Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***II - Izmenjava informacij o novih psihoaktivnih snoveh, sistem zgodnjega opozarjanja na te snovi in postopek ocene tveganja zanje *** I (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni in Teresa Jiménez-Becerril Barrio sta predstavila poročilo in priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Dimitris Avramopulos (član Komisije).

Govoril je Cristian-Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Anna Hedh v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao in Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan in Eleftherios Synadinos.

Govorili so Dimitris Avramopulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Michał Boni.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 24.10.2017 in točka 5.8 zapisnika z dne 24.10.2017.


19. Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (kratka predstavitev)

Poročilo o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu [2016/2224(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić in Georgios Epitideios.

Govoril je Dimitris Avramopulos (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.17 zapisnika z dne 24.10.2017.


20. Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (kratka predstavitev)

Poročilo o politikah na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini [2016/2270(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos in Ruža Tomašić.

Govoril je Dimitris Avramopulos (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.18 zapisnika z dne 24.10.2017.


21. Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (kratka predstavitev)

Poročilo o nadzoru porabe ter spremljanju stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade [2016/2242(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli in Konstantinos Papadakis.

Govoril je Dimitris Avramopulos (član Komisije)

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 24.10.2017.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé in Konstantinos Papadakis.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 611.536/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov