Index 
Protokoll
PDF 243kWORD 77k
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Val av en vice talman för Europaparlamentet (inlämning av nomineringar)
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 15.Inkomna dokument
 16.Arbetsplan
 17.CE-märkta gödselprodukter ***I (debatt)
 18.Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II - Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen *** I (debatt)
 19.Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (kortfattad redogörelse)
 20.Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (kortfattad redogörelse)
 21.Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 5 oktober 2017 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.04.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om skogsbränderna i Portugal och Spanien. Han meddelade att åtgärder skulle vidtas på EU-nivå för att förebygga skogsbränder och ge stöd till de drabbade. Han meddelade också att ordförandena för kommissionen, rådet och parlamentet beslutat att pengarna från Prinsessan av Asturiens pris, som Europeiska unionen mottog i Oviedo, Spanien, fredagen den 20 oktober 2017, skulle gå till offren.

Parlamentet höll en tyst minut till minne av offren för skogsbränderna i Portugal och Spanien och offren för orkanen Ophelia på Irland.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

Ulrike Lunacek hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 9 november 2017.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att Rory Palmer utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Glenis Willmott från och med den 3 oktober 2017.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Rory Palmer fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Val av en vice talman för Europaparlamentet (inlämning av nomineringar)

Till följd av att Ulrike Lunacek lämnat sitt uppdrag som vice talman den 24 oktober 2017 och på förslag från talmannen fastställdes tidsfristen för inlämning av nomineringar till val av en vice talman till tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 18.00.

Tidpunkt för valet fastställdes till torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 12.00.


7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke och Jonathan Bullock.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna GUE/NGL och EFDD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Stelios Kouloglou

TRAN-utskottet: Marie-Pierre Vieu i stället för Stelios Kouloglou

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Marie-Pierre Vieu

delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Mireille D'Ornano i stället för Sophie Montel

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 25 oktober 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Talmannen meddelade att 00022/2017/LEX skulle undertecknas med det nya systemet för elektroniska underskrifter.

- Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet till 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 samt rådets förordning (EEG) nr 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- ITRE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Föredragande: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- ITRE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (COM(2016)0590) – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- AGRI-utskottet på grundval av betänkandet om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Föredragande: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ECON-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ITRE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Föredragande: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- TRAN-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Föredragande: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- LIBE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Föredragande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- LIBE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Föredragande: Malin Björk (A8-0316/2017)

- TRAN-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Föredragande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- LIBE-utskottet på grundval av betänkandet om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordning (EU) 2016/0794 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Föredragande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- LIBE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Föredragande: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- LIBE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Föredragande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- LIBE-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Föredragande: Axel Voss (A8-0320/2017)

- EMPL-utskottet på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 24 oktober 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


11. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- Rekommendation till beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 med avseende på produkttillsyn och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsförmedlare (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

- Rekommendation till beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 22 september 2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017)

- Rekommendation till beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 22 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017)

- Rekommendation till beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationerna inom 24 timmar, ska den anses godkänd. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på Europaparlamentets webbplats Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden maj I 2017 finns tillgängligt på Europarl.


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000075/2017) från Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan och Daniel Dalton, till kommissionen: Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000074/2017) från Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi och Joëlle Bergeron för EFDD-gruppen, till kommissionen: Samordnade åtgärder på EU-nivå för att öka vaccinationstäckningen (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

CULT, EMPL, BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien som fastställer villkoren för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet som fastställer villkoren för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET

- Europeiska unionens råd: Utnämning av ordföranden för Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2017 års allmänna budget: Finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av reserven för katastrofbistånd efter översynen av förordningen om den fleråriga budgetramen (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, CONT

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Betänkande om minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (2016/2270(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Betänkande om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (2017/2038(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Betänkande om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ (2016/2224(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Betänkande om kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (2016/2242(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (miljöansvarsdirektivet) (2016/2251(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2017 för budgetåret 2017 med finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av reserven för katastrofbistånd, efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa−Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet (2017/2114(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Betänkande om rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för EU:s handelsförhandlingar med Australien (2017/2192(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Betänkande om rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland (2017/2193(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Arbetsplan

Daniele Viotti tog upp fallet Ahmadreza Djalali, en iransk forskare bosatt i Sverige, som dömts till döden i Iran (talmannen påminde om att dödsstraffets avskaffande är en prioriterad fråga för Europeiska unionen och han åtog sig att ta kontakt med Irans president), och James Carver tog upp terrordådet i Mogadishu, Somalia, som krävt hundratals människoliv (talmannen instämde i James Carvers yttrande).

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i Octobre II 2017 (PE 611.536/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

- Begäran från Verts/ALE-gruppen om att debatten om Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (punkt 67 i PDOJ) skulle följas upp med resolutionsförslag.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som talade för begäran.

Parlamentet godkände begäran.

- Begäran från ALDE-gruppen om att byta plats på debatten onsdag morgon (punkt 36 i PDOJ) om Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen och kommissionens uttalande om Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU.

Talare: Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som talade för begäran, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som talade mot begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Talare: Manfred Weber, Maria João Rodrigues och Edouard Martin om situationen inom parlamentet.

Talmannen påminde om presidiets beslut av den 14 april 2014 om de interna reglerna för den rådgivande kommittén för förebyggande av mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och handläggning av klagomål om trakasserier mellan ackrediterade parlamentsassistenter och Europaparlamentets ledamöter, och påminde också om den rådgivande kommitténs roll och det förfarande som ska tillämpas vid fall av mobbning eller sexuella trakasserier.

Onsdag

- Begäran från Verts/ALE-gruppen om att flytta den gemensamma debatten om In- och utresesystemet till en senare sammanträdesperiod.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som talade för begäran och Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, som talade mot begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

- Begäran från GUE/NGL-gruppen om att flytta rådets och kommissionens uttalande om Motåtgärder mot skogsbränderna i norra Spanien och Portugal (punkt 69 i PDOJ) och lägga det som första punkt på eftermiddagen.

Talare: João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, som talade för begäran och Marcel de Graaff, som talade mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (68 ja-röster, 208 nej-röster, 35 nedlagda röster) förkastade parlamentet begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

17. CE-märkta gödselprodukter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elisabetta Gardini (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Edward Czesak för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling och Eleonora Evi.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria och Massimo Paolucci.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Mihai Ţurcanu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 24.10.2017.


18. Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II - Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen *** I (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni och Teresa Jiménez-Becerril Barrio redogjorde för betänkandet och andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan och Eleftherios Synadinos.

Talare: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Michał Boni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 24.10.2017 och punkt 5.8 i protokollet av den 24.10.2017.


19. Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (kortfattad redogörelse)

Betänkande om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ [2016/2224(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.17 i protokollet av den 24.10.2017.


20. Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (kortfattad redogörelse)

Betänkande om minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom [2016/2270(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos och Ruža Tomašić.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.18 i protokollet av den 24.10.2017.


21. Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet [2016/2242(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli och Konstantinos Papadakis.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 24.10.2017.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé och Konstantinos Papadakis.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 611.536/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

La séance est levée à 22 h 04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy