Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0190(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0285/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0285/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0394

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.9. Κοινή Αλιευτική Πολιτική: εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0394)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου