Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2904(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0567/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0567/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0395

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.10. Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini και Frédérique Ries

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0395)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου