Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt vóór de stemming een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0386)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.2. Machtiging van Frankrijk om een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0387)


5.3. Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën: financiële bijdragen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën [2017/0024(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0388)


5.4. Het onderwerpen van furanylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERP VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0389)


5.5. Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren [2016/2242(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0390)


5.6. Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0391)


5.7. Bemestingsproducten met CE-markering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0392)

Het woord wordt gevoerd door Mihai Ţurcanu (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.

Bij ES (343 voor, 252 tegen, 59 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


5.8. De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0393)


5.9. Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0394)


5.10. Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot hernieuwde goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini en Frédérique Ries

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0395)


5.11. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 1507 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0396)


5.12. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0397)


5.13. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) en MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0398)


5.14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de reserve voor noodhulp naar aanleiding van de herziening van de verordening inzake het meerjarig financieel kader [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0399)


5.15. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0400)


5.16. Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (stemming)

Verklaring van de Commissie: Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (2017/2742(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 4 juli 2017 (punt 15 van de notulen van 4.7.2017).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, door Jan Olbrycht en Isabelle Thomas, namens de Commissie BUDG, over de discussienota over de toekomst van de EU-financiën (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (stemming)

Verslag over legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties [2016/2224(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE, ingediend door de ENF-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (Commissie JURI)

Aangenomen (P8_TA(2017)0402)


5.18. Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (stemming)

Verslag over beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden [2016/2270(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0403)

Juridische mededeling - Privacybeleid