Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie przed głosowaniem.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0386)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.2. Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0387)


5.3. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu [2017/0024(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0388)


5.4. Poddanie furanylfentanylu środkom kontrolI * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w prawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontrolnym [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0389)


5.5. Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży [2016/2242(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0390)


5.6. Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającej decyzję Rady 2005/387/WSiSW [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2017)0391)


5.7. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0392)

Głos zabrał Mihai Ţurcanu (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (przy 343 głosach za, 252 głosach przeciw i 59 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


5.8. Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0393)


5.9. Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0394)


5.10. Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini i Frédérique Ries

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0395)


5.11. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0396)


5.12. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0397)


5.13. Zezwolenie na genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) i MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0398)


5.14. Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2017 na rok budżetowy 2017, zapewniającego finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną w następstwie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0399)


5.15. Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0400)


5.16. Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (2017/2742(RSP))

Debata odbyła się dnia 4 lipca 2017 r. (pkt 15 protokołu z dnia 4.7.2017).

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, przez Jana Olbrychta i Isabelle Thomas, w imieniu komisji BUDG, w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0401)


5.17. Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne [2016/2224(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI złożony przez grupę ENF

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (komisja JURI)

Przyjęto (P8_TA(2017)0402)


5.18. Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzia do zwalczania ubóstwa [2016/2270(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0403)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności