Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa−Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande före omröstningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0386)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.2. Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0387)


5.3. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier [2017/0024(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0388)


5.4. Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0389)


5.5. Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet [2016/2242(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0390)


5.6. Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2017)0391)


5.7. CE-märkta gödselprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0392)

Mihai Ţurcanu (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (343 röster för, 252 röster emot, 59 nedlagda röster).


5.8. Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0393)


5.9. Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0394)


5.10. Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini och Frédérique Ries

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0395)


5.11. Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0396)


5.12. Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0397)


5.13. Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0398)


5.14. Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2017 för budgetåret 2017 med finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av reserven för katastrofbistånd, efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0399)


5.15. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0400)


5.16. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (2017/2742(RSP))

Debatten hade ägt rum den 4 juli 2017 (punkt 15 i protokollet av den 4.7.2017).

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen från Jan Olbrycht och Isabelle Thomas, för utskottet BUDG, om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (omröstning)

Betänkande om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ [2016/2224(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION från ENF-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (JURI-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0402)


5.18. Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (omröstning)

Betänkande om minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom [2016/2270(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0403)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy