Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Μαρία Σπυράκη, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi και Momchil Nekov

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt και Stefano Maullu

Έκθεση Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt και Tibor Szanyi

Έκθεση Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa και José Inácio Faria

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Μαρία Σπυράκη και Petras Auštrevičius

Έκθεση Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei και Tibor Szanyi

Έκθεση Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Μαρία Σπυράκη και Rupert Matthews.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου