Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2044(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0408

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Οι Siegfried Mureşan και Richard Ashworth παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Märt Kivine (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Barbara Spinelli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Charles Goerens (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Morten Løkkegaard (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Tibor Szanyi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Deirdre Clune (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jerzy Buzek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON) και Joachim Zeller (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Petr Ježek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Reimer Böge (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, José Manuel Fernandes, Jens Geier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, Sander Loones και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, David Coburn, και Tiemo Wölken.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jan Huitema, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ελευθέριος Συναδινός, Patricija Šulin, Κώστας Μαυρίδης, Milan Zver και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan και Richard Ashworth.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig σχετικά με το κόστος της ψηφοφορίας επί του προϋπολογισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου