Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2044(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0299/2017

Ingivna texter :

A8-0299/2017

Debatter :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Omröstningar :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0408

Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg

13. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan och Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan och Richard Ashworth redogjorde för betänkandet.

Talare: Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Matera (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Barbara Spinelli (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Charles Goerens (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Deirdre Clune (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Jerzy Buzek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet ECON) och Joachim Zeller (föredragande av yttrande från utskottet CONT).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Petr Ježek (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Reimer Böge (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Paul Rübig för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, José Manuel Fernandes, Jens Geier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones och Miguel Viegas.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Tiemo Wölken.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver och Ivana Maletić.

Talare: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan och Richard Ashworth.

Talare: Paul Rübig, om kostnaden för budgetomröstningen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 25.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy