Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις της επιτροπής JURI περί μη διατύπωσης αντίρρησης (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) και (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2017).

Δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση στις συστάσεις αυτές εντός της προθεσμίας 24 ωρών που καθορίζεται στο άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω συστάσεις λογίζονται εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα εγκριθέντα κείμενα της αυριανής συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 και P8_TA(2017)0407).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου